Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

45η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-11-2018)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

45η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-11-2018)

45η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-11-2018) – 45η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-11-2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 6/11/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση δαπάνης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Αντιμετώπιση Καταπτώσεων & κατολισθήσεων στο Επ. Οδικό Δίκτυο Π. Ε. Καστοριάς (Ζευγοστάσιο – Άνω Περιβόλι – Πεύκος)».
 3. Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ».
 4. Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου:

  «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Τ.Κ. Αμμοχωρίου», Π.Ε.Φλώρινας.

 5. Τυπική επανέγκριση δαπανών.
 6. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Καστοριάς.
 7. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια πραγματοποίησης εκδήλωσης από την Π.Ε. Καστοριάς για τον Παύλο Μελά.
 8. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την κατασκευή και τοποθέτηση ντουλαπών σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς.
 9. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ετήσια αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κτιρίου , του Αμαξοστασίου, του Τμήματος Κτηνιατρικής, των υπηρεσιακών αυτ/των της Π.Ε. Καστοριάς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.
 10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τυπωμένων ψηφοδελτίων και φακέλων για τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καστοριάς.
 11. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση της συνδρομής στην Νομική Βάση Πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ για χρήση των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς.
 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 5 καθισμάτων γραφείων για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού & Οικονομικού και της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.
 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ηχοφωτιστικής κάλυψης και συστήματος βιντεοπροβολής στα πλαίσια πραγματοποίησης εκδήλωσης από την Π.Ε. Καστοριάς για τον Παύλο Μελά.
 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες που απαιτούνται

  για την επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 2494 & ΚΗΥ 6770.

 15. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-2019.
 16. Έγκριση Προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Νοεμβρίου 2018.
 17. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων.
 18. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.
 19. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 20. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 21. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.
 22. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.
 23. Έγκριση τροποποίησης της 3202/2018 23-10-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΖΞ7ΛΨ-ΛΚΟ) περί ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 31-12-2018 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 5/2018.
 24. Έγκριση τροποποίησης την με αριθμό πρωτ. 534/194514/26-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΟ427ΛΨ-0Ε0 ΑΔΑΜ: 18SYMV003907063) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019 που αφορά τον ανάδοχο μεταφορέα Φώτιο Δημητρακόπουλου.
 25. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ.187897/15856/17-10-2018 σύμβασης

  παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για ανπκατάσταση τεχνοδέρματος σε καρέκλες αναμονής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

 26. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2018.
 28. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα στη ΖΕΠ.
 29. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μίας (1) καρέκλας για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
 31. Έγκριση ή μη του από 30/10/2018 πρακτικού του Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής κατά τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019 για το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ποσού 50.000,00 € (συμπε-ριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 32. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας

  “Έκδοση τριάντα οκτώ (38) Κωδικών Αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)”, Π.Ε.Γρεβενών.

 33. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Γρεβενών».
 34. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
 35. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Καθαρισμός κουρτινών Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη”, Π.Ε.Γρεβενών.
 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μανιταροπροϊόντων για την Οργάνωση “ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”», Π.Ε.Γρεβενών.
 37. Έγκριση ή μη των Πρακτικών I, II, (Δικαιολογητικά συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά) (Οικονομικής Προσφοράς) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 39. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών (σλιπ – κάλτσες) για να ενισχυθεί το έργο της Οργάνωσης “ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”, Π.Ε.Γρεβενών.
 40. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας κουβερτών για την Οργάνωση “ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”, Π.Ε.Γρεβενών.
 41. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μπουφάν για τα παιδιά που φιλοξενούνται

  στην Οργάνωση “ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”, Π.Ε.Γρεβενών.

 42. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 43. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 44. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.
 45. Έγκριση ή απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) καροτσιού για της ανάγκης της Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ).
 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
 47. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αναμνηστικών δώρων τοπικών προϊόντων για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Π.Ε.Γρεβενών.
 48. Έγκριση-διάθεση πίστωσης.
 49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Κοζάνης/Τμήμα Μεταφορών Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης.
 50. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής/Κτηνιατρικό Γραφείο Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης.
 51. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής/Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.
 52. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας για το έργο-εφαρμογή

  «Ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων» για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 53. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους νια διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 54. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας-Έργο Υδροληψίας από Χείμαρρο Μάλα», με ανάδοχο την εταιρεία ’’ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ’’, Π.Ε.Φλώρινας.
 55. Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΛΙΤΗΣ», με ανάδοχο την εταιρεία    ’’ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ’’, Π.Ε.Φλώρινας.
 56. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2016», με ανάδοχο την εταιρεία ’’ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ’’, Π.Ε.Φλώρινας.
 57. Έγκριση 6ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ  Ι.Ν.  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΑΝΟΥ», με ανάδοχο την εταιρεία   ’’ΣΕΚΚΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ’’, Π.Ε.Φλώρινας.
 58. Έγκριση 6ης Παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στο ΕΘΝΙΚΟ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΕΣΠΩΝ»,με ανάδοχο την εταιρεία   ’’ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ’’, Π.Ε.Φλώρινας.
 59. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για τη σύνταξη 1ης  Σ.Σ (Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου:

  «Κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης μεταβατικού επιχώματος  γέφυρας, στο 32ο χλμ της Ε.Ο Φλώρινας – Κοζάνης (Νέο τμήμα)» Ανάδοχος: ΕΡΓΟΝ  Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.

 60. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση-επισκευή δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων αρμοδιότητας Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 61. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παράθεση γεύματος στο πλαίσιο εγκαινίων του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς από την Π.Ε. Καστοριάς.
 62. Έγκριση πρακτικού No 28 Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του αριθ. 6/2018 Διαγωνισμό για την Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2018 έως και Οκτώβριο 2019 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας.
 63. Έγκριση Πρακτικού No 29/2018 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής μειοδότριας Εταιρίας ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ Α.Ε. στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 4/2018 για την προμήθεια και μεταφορά 1.930 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας 2018-2019.
 64. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 65. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 66. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 67. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 68. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 69. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 70. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και του ορισμού δικηγόρου για την έγγραφη παροχή γνωμοδότησης επί Φύλλων Μεταβολών και Ελλείψεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου,Π.Ε.Γρεβενών.
 71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.