44η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2-10-2019)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

44η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2-10-2019)

44η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2-10-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Γκατζαβέλη Παναγιώτα
 2. Άμπα Βασίλειο
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 02/10/2019 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου για τα έτη 2019-2020,  αρμοδιότητας συντήρησης ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ»
 3. Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδη Γεώργιου
 4. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Προσωρινός μειοδότης) του έργου: «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού  Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2019»
 5. Έγκριση δαπάνης για την  αμοιβή δικηγόρου
 6. Έγκριση δαπάνης για την  αμοιβή δικηγόρου
 7. Έγκριση δαπάνης για την  αμοιβή δικηγόρου
 8. Ορισμός  δικηγόρου
 9.   Έγκριση  Ι πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης:

  «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Νεοχωρακίου»

 10. Έγκριση δαπάνης για   την παροχή γευμάτων φιλοξενίας επισήμων προσώπων
 11. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού I αποσφράγισης  Δικαιολογητικών – Τεχνικής προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς που αφορά στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, και των όρων αυτού για την σχολική περίοδο 2019-2020» προϋπολογισμού 1.621.494,83 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)
 12. Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου «Συντήρηση Υφιστάμενων Μικρών Τεχνικών – Κατασκευή Τάφρων και Τοίχων Στεραίωσης Στηθαίων στο Επ. Οδικό Δίκτυο»
 13.  Έγκριση δαπάνης για   τον εξοπλισμό του γραφείου του Περιφερειάρχη
 14. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 15. Έγκριση των πρακτικών I και II  που αφορούν στον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  για την «Προμήθεια & μεταφορά δύο χιλιάδων (2000) τόνων αλατιού  για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού  ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2019-2020» προϋπολογισμού 148.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)
 16. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης για την παροχή της υπηρεσίας «Μυοκτονία και απεντόμωση Διοικητηρίου & ΚΤΕΟ Γρεβενών»
 17. Έγκριση Πρακτικού Νο 17/2019 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής μειοδότριας Εταιρίας ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ Α.Ε. στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 7/2019 για την προμήθεια και μεταφορά 2.187 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας 2019-2020
 18. Έγκριση 1ου Πρακτκού Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση κόμβων φωτισμού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2019»
 19. Έγκριση αποδοχής κατανομής Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών»
 20. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την μισθοδοσία Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
 21. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την μισθοδοσία ενός Κτηνιάτρου Ι.Δ.Ο.Χ.
 22. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Προσωρινός μειοδότης) του έργου:

  «Αντιπλημμυρική Προστασία Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών»

 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 24. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΠΕΥΚΟ ΠΡΟΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ»
 25. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
 26. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: « Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Δικτύου Αμυνταίου 2019
 27. Έγκριση του Πρακτικού Νο 13/2019 συνοπτικού διαγωνισμού της 9-9-2018 για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών και φαξ, καθώς και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2019
 28. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας – Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Αμυνταίου»
 29. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς
 32. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς
 33. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασίλειου
 34. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Προσωρινός μειοδότης) του έργου: «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Φλώρινας 2019»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Κασαπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.