Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της περιόδου 2019-2020»

Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της περιόδου 2019-2020»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: Προμήθεια Υγρών Καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της περιόδου 2019-2020, CPV: 09135100-5, 09134100-8,09132100-4 προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 195.532,12 (με ΦΠΑ 24%). (ΕΣΗΔΗΣ: α/α  80002).

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις TAKTIKOΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  14/10/2019 και ώρα 15:00.

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. Εφαρμοστέο Εθνικό Δίκαιο το Ελληνικό

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση https://grevena.pdm.gov.gr/

γ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr και https://grevena.pdm.gov.gr/

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, & τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ χωρικής αρμοδιότητας της.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει:

1. Τον Τακτικό Προϋπολογισμό Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

– Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε: 1511 «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών

– Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε: 1512 «Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης»

2. Τακτικός προυπολογισμός ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε: 1611 «Προμήθεια υγρών καυσίμων»

3. Τακτικός προυπολογισμός ΟΑΕΔ Κ.Α.Ε: 1611 «Προμήθεια υγρών καυσίμων»

Σχετικά αρχεία:

  1. Αναλυτική Διακήρυξη.
  2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή.