32η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (15-6-2022)

Μενέλαος Μακρυγιάννης: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

32η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (15-6-2022)

32η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (15-6-2022) – 32η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (15-6-2022) – 32η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (15-6-2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

 1. Τσιούμαρη Γρηγόριο 
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο 
 3. Γιάτσιο Ιωάννη 
 4. Κιοσέ Ιωάννη 
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα 
 6. Κάτανα Ηλία 
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία 
 8. Τζιώτζη Απόστολο 

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 15/06/2022 και ώρα 10:00  δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη  με θέματα: 

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης  
 2. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 308.000,00€ (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 308.000,00 (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 
 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών) 
 5. Έγκριση 2ης Τροποποίησης (Τροπ. 2) του Προγράμματος που
  χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 541 της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) 
 6. Λήψη απόφασης δέσμευσης υλοποίησης της Β΄ φάσης της Πράξης με τίτλο: «Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών» και στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027 ως έργο phasing (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 7. Έγκριση 1ης  παράτασης προθεσμίας (Οριακής)  για το έργο «Βελτίωση δρόμου Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι» αναδόχου: ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 
 8. Επέκταση και αναπροσαρμογή του Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης Α.Π. 62957/18/05/2020 «Προμήθεια και μεταφορά ακατέργαστου αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού, αντιμετώπισης παγετού και διασποράς άλατος στο Επ. Οδ. Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς για τα έτη 2020-2021» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 
 9. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), για παροχή ερευνητικής συμβουλευτικής  υποστήριξης των Υπηρεσιών της ΠΔΜ από το ΚΑΠΕ ως τεχνικού εμπειρογνώμονα, και για τη συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την επιτάχυνση της πορείας ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στην ΠΔΜ, καθώς και για τον εν γένει σχεδιασμό της ΠΔΜ στην προοπτική του «πράσινου» μετασχηματισμού της, προϋπολογισμού: 239.366,33 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών) 
 10. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της εγκριτικής απόφασης 689/10-05-2022, που αφορά τη «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΠΡΟΒΟΛΩ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΔΜ) 
 11. Έγκριση  Πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη)  του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Έδρας, περιόδου 2022-2023 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση Πρακτικού 2ΗΣτροποποίησης των συμβασών για την παροχή υπηρεσιών συνοδευτικών μέτρων  
  • 2015-2016 «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5000212- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ) και 
  • 2018-2019 : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών) 
 13. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 12η/2022 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών) 
 14. Διάθεση (Παραχώρηση Χρήσης) Υλικού (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών) 
 15. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια Άλατος Αποχιονισμού για τα έτη 2023 & 2024» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 
 16. Διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Αποχιονισμός Επαρχιακού Οδικού Δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Άργους Ορεστικού για τα έτη 2023 & 2024» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 
 17. Έγκριση γνωμοδότησης (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού) 
 18. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Σωματείου Αγίου Ιωάννου Βαζελώνος Αγίου Δημητρίου Ελλησπόντου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στις 23 και 24 Ιουνίου του 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης) 
 19. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρόκου «Ιωακείμ Λιούλιας»  και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, πολιτιστικών εκδηλώσεων και αγώνα δρόμου, στις 24-25-26-27 Ιουλίου του 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης) 
 20. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση του λευκώματος με  συνοδευτικό DVD με θέμα: «Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας Κωνσταντίνος & Ελένη Παπανικολάου 25 χρόνια…25 στιγμές», του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας «Κωνσταντίνος & Ελένη Παπανικολάου» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης) 
 21. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων της Θρακικής Εστίας Εορδαίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στις 23-24-25-26 Ιουνίου του 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης) 
 22. Έγκριση δαπάνης για Υπηρεσίες Ελέγχου, πιστοποίησης και έκδοσης ΥΔΕ Ηλεκτρολογικών εγκ/σεων των κτιρίων της ΠΕ Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 
 23. Έγκριση δαπάνης που αφορά τελεσίδικη απόφαση 8/2021 του Ειρηνοδικείου Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 
 24. Έγκριση δαπάνης έτους 2022 Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών) 
 25. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)   
 26. Έγκριση δαπάνης συνδρομών εφημερίδων που κυκλοφορούν στην Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών) 
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών) 
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών) 
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών) 
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών) 
 31. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών) 
 32. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών) 
 33. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια εκατόν πενήντα (150) Πυροσβεστικών σωλήνων τύπου «Καλαμάτας» των 25 mm (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας) 
 34. Έγκριση του Πρακτικού Νο 7 Διαπραγμάτευσης της 10-06-2022 για την ανάθεση ενός νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητή Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο των Πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους 2021-22 και του αναδόχου αυτού (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών) 
 35. Συμμετοχή της ΠΔΜ στη διοργάνωση Πανευρωπαϊκών Αγώνων τένις του Ομίλου  Αντισφαίρισης Πτολεμαΐδας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού) 
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.736,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την ανανέωση σύμβασης για ένα έτος για την εφαρμογή «Ηλεκτρονική καταγραφή παρουσίας εργαζομένων (σύστημα ωρομέτρησης) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)  

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.