25η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-5-2022)

Μενέλαος Μακρυγιάννης: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

25η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-5-2022)

25η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-5-2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 10/05/2022 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» έως 31-05-2022 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕΜ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ» έως 31.07.2022 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΜΕΣΙΑΝΗΣ – ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ – ΡΟΔΙΤΗ» έως 29-06-2022 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.
 5. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Γ΄ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής, Γνωμοδότηση Έγκρισης Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης  της υπ αριθμ. 159337/19-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009391213 2021-10-20) σύμβασης για την
  «Προμήθεια και εγκατάσταση πλευρικών ενημερωτικών πινακίδων για τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων με άγρια ζώα και πληροφοριακών πινακίδων στα πλαίσια του έργου LIFE SAFE – CROSSING»
 7. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 9/2022
 9. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 10. Έγκριση δαπάνης που αφορά Προγραμματική Σύμβαση με την ΑΝΚΟ με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023» από το πρόγραμμα ΚΑΠ επενδύσεις της Έδρας
 11. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
 12. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 13. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 14. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 15. Έγκριση Δαπάνης για Ανάδειξη Ιστορικών Γεγονότων (Μικρασιατική Καταστροφή)
 16. ‘Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
 17. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 18. Ορισμός δικηγόρου
 19. Ορισμός δικηγόρου
 20. Ορισμός δικηγόρου
 21. Ορισμός δικηγόρου
 22. Ορισμός δικηγόρου
 23. Έγκριση γνωμοδότησης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.