Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ενέργειας ισχύος 50MW και ωφέλιμης χωρητικότητας 200MWh στη θέση «Λιβάδι» του Δήμου Εορδαίας

Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18MW

Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 18MW», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Αγροτεμάχιο με αριθμό 781, στην κτηματική περιοχή Άρδασσας», Αναδασμού αγροκτήματος Άρδασσας έτους 1972, της Δ.Ε. Μουρικίου, του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «AMBER–ENERGY I.K.E.» […]

Continue Reading
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση ‘ΠΗΓΑΔΙΑ’»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: Δύο (2) Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1,4ΜW

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Δύο (2) Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1,4ΜW (1,0MW & 0,4MW) και συνοδά έργα», που θα εγκατασταθούν σε γήπεδα συνολικού εμβαδού 17.300τ.μ., στις θέσεις «Α.Τ.664, Δ.Δ. Μεσσιανής», με εμβαδό αγροτεμαχίου 12.200τ.μ. & «Α.Τ.665, Δ.Δ. Μεσσιανής», με εμβαδό αγροτεμαχίου 5.100τ.μ., της Οριστικής Διανομής Αγροκτήματος Μεσσιανής, έτους 1930, […]

Continue Reading
Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ενέργειας ισχύος 50MW και ωφέλιμης χωρητικότητας 200MWh στη θέση «Λιβάδι» του Δήμου Εορδαίας

Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών, ισχύος 50MW, ενέργειας 100MWh

Τροποποίηση της με Α.Π.163489/07-07-2023 (ΑΔΑ:60ΜΛ7ΛΨ-6ΞΔ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών, ισχύος 50MW, ενέργειας 100MWh», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 4», Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.», ως προς τη σύνδεση του σταθμού με το σύστημα […]

Continue Reading
Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρολυτικού Υδρογόνου

Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρολυτικού Υδρογόνου Δυναμικότητας 100 MW εντός του πρώην ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρολυτικού Υδρογόνου Δυναμικότητας 100 MW εντός του πρώην ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανακοινώνει και Προσκαλεί Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του άρθ. 19 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ […]

Continue Reading