Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (27ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Εκτύπωση
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης Τομεακού Γραμματέα Ενέργειας και Ενέργειας, κατ’  εφαρμογή των διατάξεων ισχύει.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών καιεπιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α’ 33), όπως ισχύουν.

β) των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4440/2016 και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και λοιπές διατάξεις» (Α’ 224), όπως

γ) του ν. 3528/2007 «Κύρωση Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ Δ

δ) του π.δ. 81/2017 «Καθορισμός των Γραμματέων Υπουργείων και των άσκησης αυτών» (Α’ 113).

ε) του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση Όργανα», όπως ισχύει.

στ) του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει.

η) του Π.Δ. 132/2017 (Α’ 160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

θ) Το ειδικό περίγραμμα θέσης εργασίας της προς πλήρωση θέσης, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Απευθύνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του
Τομεακού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.

Κοινοποιήστε: