Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (27ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (27ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (27ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α’ 33), όπως ισχύουν.

β) των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4440/2016 και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και λοιπές διατάξεις» (Α’ 224), όπως

γ) του ν. 3528/2007 «Κύρωση Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ Δ

δ) του π.δ. 81/2017 «Καθορισμός των Γραμματέων Υπουργείων και των άσκησης αυτών» (Α’ 113).

ε) του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση Όργανα», όπως ισχύει.

στ) του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει.

η) του Π.Δ. 132/2017 (Α’ 160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

θ) Το ειδικό περίγραμμα θέσης εργασίας της προς πλήρωση θέσης, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Απευθύνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

  • Οι γενικές αρμοδιότητες των Διοικητικών Γραμματέων, Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων Υπουργείων προσδιορίζονται με τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2017
  • Οι αρμοδιότητες του Τομεακού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσδιορίζονται με τις διατάξεις του του Π.Δ. 132/2017
  • Αρμοδιότητες που προκύπτουν εκ νόμων.
  • Τα καθήκοντα του Τομεακού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτυπώνονται στο προσαρτημένο στην παρούσα Περίγραμμα Θέσης Εργασίας (Π.Θ.Ε.).

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την προς πλήρωση θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας και εφόσον κατέχουν τα προσόντα που περιγράφονται στο Π.Θ. Ε. έχουν:

Τα μέλη του Μητρώου του άρθρου 1 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), για τους οποίους μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας, έχουν βεβαιωθεί αρμοδίως από τις Διευθύνσεις Προσωπικού ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής του ν. 4369/2016 (Α’ 33).

Οι υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στον δημόσιο τομέα ή υπηρετούν στον δημόσιο τομέα με σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).

 

Για την Π.Δ.Μ.