Προμήθεια αναγκαίων ανταλλακτικών-υλικών για τη συντήρηση των μηχανημάτων έργου και των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΜ

Εκτύπωση

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν των αριθμ. 551/2017, 1068/2017 και 1731/2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών-υλικών για τη συντήρηση των μηχανημάτων έργου και των οχημάτων. Το είδος της απαιτούμενης συντήρησης και  τα απαραίτητα ανταλλακτικά καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες προσφοράς. Ο προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής (συμπερ. του ΦΠΑ 24 %):

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας αναλογικών ταχογράφων για ΚΗΗ5403-5405-5412-5416 και 5419 0,00 173,60 € 173,60
2 Μπαταρίες για τα οχήματα και μηχανήματα έργου 3.917,16 € 0,00 3.917,16
3 Ανταλλακτικά για τα ΚΗΗ 5407 και ΚΗΗ 5419 744,00 €   0,00 744,00
4 Πολλαπλασιαστές συστήματος ανάφλεξης για το ΚΗΙ 3409 198,40 € 0,00 198,40
5 Υλικά-μικροϋλικά εργοταξίων 1.297,42 € 0,00 1.297,42
ΣΥΝΟΛΟ 6.330,58

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τους πίνακες με την προσφορά τους και να την υποβάλλουν μέχρι την 18/08/2017 ημέρα Παρασκευή στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50.131, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax) στον αριθμό 2461047209. Κριτήριο ανάθεσης, για την επιλογή, είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ των ειδών που ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της προμήθειας και εργασίας.

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για το σύνολο των οχημάτων-υλικών ή για μέρος αυτών.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών θα δίνονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων στο τηλ. 24610 52707 (αρμόδιος υπάλληλος Βασιλειάδης Λάζαρος). Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και θα αποσταλεί  στο Επιμελητήριο Κοζάνης.

 

Συνημμένα: Έντυπα Προσφοράς

Ο Διευθυντής Οικονομικού

 Κωτούλας Βασίλειος

Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail