Υπηρεσία καθαρισμού πρανών, τάφρων, τεχνικών και οδοστρωμάτων από βλάστηση, φερτά υλικά και κορήματα

Υπηρεσία καθαρισμού πρανών, τάφρων, τεχνικών και οδοστρωμάτων από βλάστηση, φερτά υλικά και κορήματα,150.000,00€

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Υπηρεσία καθαρισμού πρανών, τάφρων, τεχνικών και οδοστρωμάτων από βλάστηση, φερτά υλικά και κορήματα

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, για τη διενέργεια ανοικτής  ηλεκτρονικής  δημοπρασίας της υπηρεσίας :

«Υπηρεσία καθαρισμού πρανών, τάφρων, τεχνικών και οδοστρωμάτων από βλάστηση, φερτά υλικά και κορήματα, 150.000,00€».

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Δείτε εδώ την Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Δείτε εδώ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)