Οινόη Κοζάνης

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 1945,775 ΚW» της εταιρείας «GREENERA ENERGY HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με δ.τ. «GREENERA ENERGY HELLAS Α.Ε.»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 1945,775 ΚW» της εταιρείας «GREENERA ENERGY HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με δ.τ. «GREENERA ENERGY HELLAS Α.Ε.»

«Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 1945,775 ΚW» της εταιρείας «GREENERA ENERGY HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με δ.τ. «GREENERA ENERGY HELLAS Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο, συνολικού εμβαδού 42.212,15 τ.μ., αποτελούμενο από δύο τμήματα του υπ’ αριθμ. 1187κα χερσολίβαδου κοινού συμπληρωματικής διανομής Οινόης, έτους 1975, στη θέση «ΟΙΝΟΗ ΙΙ», στην Τ.Κ. Οινόης της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σχετ. 1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Ο Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α’) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
8. Ο Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9 Α’) «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
9. Ο Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ 193Α’) «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις» (αρθρ. 24).
10. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α’) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α’) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
12. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 146/2010 (ΦΕΚ 239Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.
13. Η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2471 Β’) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21.09.11 (ΦΕΚ Α΄209/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Η αρίθμ. 3791/2013 (ΦΕΚ 104 Β’) ΥΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9».
15. Η υπ’ αρ. 49828/2008 (ΦΕΚ 2464 Β) Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», όπως ισχύει.
16. Η υπ’ αρ. 203739/2018 (ΦΕΚ 50 Δ’) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Μερική κύρωση των Δασικών Χαρτών, όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης {εκτός των προ-Καποδιστριακών OTA: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα (άρθρο 17 του ν. 3889/2010)}».
17. Η υπ’ αρ. 7976/2020 (ΦΕΚ 70 Δ’) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Μερική κύρωση του Δασικού Χάρτη του προ – Καποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης, συμπληρωμένου με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις – πετρώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, (άρθρο 17 του ν. 3889/2010)».
18. Η υπ’ αριθμ. 1746/2010 Απόφαση της Ρ.Α.Ε. χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
19. Η με Α.Π. 244/7/25-01-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧΒΟΡ1Γ-Β87) Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση Φ/Β Πάρκου ισχύος 1,9584 MW» και τα συνοδά αυτής έργα (διασύνδεση), της εταιρίας «GREENERA ENERGY HELLAS A.E.», στη θέση «ΟΙΝΟΗ ΙΙ» (εκτός σχεδίου) της Τοπικής Κοινότητας Οινόης του Δήμου Κοζάνης, στο Ν. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
20. Η με Α.Π. 69717/5628/21-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡ1Γ-6ΣΔ) Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης.
21. Η με Α.Π. 13134/1065/30-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΟΡ1Γ-560) Βεβαίωση τελεσιδικίας πράξης χαρακτηρισμού άρθρου 14 νόμου 998/79.
22. Η με Α.Π. 70538/552/27-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΓΟΡ1Γ-8ΡΜ) «Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια (Φωτοβολταϊκός Σταθμός), εγκατεστημένης ισχύος 1,9584 MWp στη θέση «Οινόη 2», της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης , της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «GREENERA ENERGY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «GREENERA ENERGY HELLAS A.E.».
23. Η με Α.Π. 103479/05-07-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Δ5ΟΡ1Γ-ΣΧΕ) «Περίληψη παράτασης του χρόνου ισχύος, της με αριθμ. πρωτ. 40097/373/26-07-2012 Άδειας Εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια (Φωτοβολταϊκός Σταθμός), εγκατεστημένης ισχύος 1,9584 MW στη θέση «Οινόη ΙI», της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρείας «GREENERA ENERGY HELLAS- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «GREENERA ENERGY HELLAS Α.Ε.».
24. Η από 17/11/2021 δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του κ. Θωμά Σουμπάση, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «GREENERA ENERGY HELLAS Α.Ε.» (παρελήφθη στις 07/12/2021 και έλαβε Α.Π. 188888), με συνημμένα:

i.  Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης

ii. Τοπογραφικό Διάγραμμα γενικής διάταξης (οριζοντιογραφία) του έργου και των συνοδών του.

iii. Τεύχος συμβατότητας του έργου με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

iv. Το με Α.Π. 6985/26-11-2007 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κοζάνης «Γνωμοδότηση για προσδιορισμό χρήσης γης βάσει του άρθρου 3 του Ν. 1512/85».

v. Το με Α.Π. 389841/15-10-2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης «Χορήγηση γνωμοδότησης αρχαιολογικού ή μη ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 1945,775 kW, στο υπ’ αριθμ. 1187 αγροτεμάχιο, συνολικού εμβαδού 118.585,5 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας GREENERA ENERGY HELLAS Α.Ε., στην Τ.Κ. Οινόης, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης».

vi. Το με Α.Π. 2990/10-01-2022 (Ορθή επανάληψη 19/01/2022) έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1945,775KW ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΑΡ. 1187 ΣΤΗΝ ΔΕ ΟΙΝΟΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»».

25. Το με Α.Π. οικ. 200181/22-12-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Ζητείται γνωμοδότηση επί της δήλωσης, της εταιρείας «GREENERA ENERGY HELLAS Α.Ε.», υπαγωγής σε ΠΠΔ του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 1945,775 kW», σε τμήμα του υπ’ αριθμ. 1187 τεμαχίου, στην Τ.Κ. Οινόης της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
26. Το με Α.Π. 7691/21-01-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Κοζάνης «Γνωμοδότηση επί της δήλωσης, της εταιρείας «GREENERA ENERGY HELLAS Α.Ε.» υπαγωγής σε ΠΠΔ του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 1945,775 kW», σε τμήμα του υπ’ αριθμ. 1187 τεμαχίου, στην Τ.Κ. Οινόης της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», σύμφωνα με το οποίο το έργο χωροθετείται σε εκμισθωμένη εποικιστική έκτασης με κατηγορία μορφής κάλυψης ΑΑ και δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ούτε δεσμεύεται από άλλες προστατευτικές δασικές διατάξεις.
27. Το γεγονός ότι το γήπεδο του σκοπούμενου σταθμού, αποτελείται από δύο τμήματα τα οποία περιλαμβάνονται στη συνολική έκταση των 118.585,5 τ.μ. για την οποία γνωμοδότησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

 

Ι. Στοιχεία του έργου

α.  Ονομασία του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 1945,775 ΚW»

β.  Θέση του έργου: γήπεδο, συνολικού εμβαδού 42.212,15 τ.μ., αποτελούμενο από δύο τμήματα του υπ’ αριθμ. 1187κα χερσολίβαδου κοινού συμπληρωματικής διανομής Οινόης, έτους 1975, στη θέση «ΟΙΝΟΗ ΙΙ», στην Τ.Κ. Οινόης της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι συντεταγμένες, στο γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, των κορυφών του πολυγώνου των δύο τμημάτων του γηπέδου του σκοπούμενου σταθμού, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, είναι οι ακόλουθες:

1ο τμήμα, εμβαδού 27341,02 τ.μ.   2ο τμήμα, εμβαδού 14871,13 τ.μ.
Κορυφή Χ Υ   Κορυφή Χ Υ
Α1 326058,916 4465629,917   Β11 325931,788 4465273,052
Α2 326129,002 4465688,543   Β12 326046,872 4465354,342
Α3 326138,729 4465700,214   Β13 326040,698 4465373,042
Α4 326187,262 4465629,051   Β14 326028,610 4465385,726
Α5 326103,854 4465533,930   Β15 326065,417 4465423,571
Α6 326127,903 4465501,120   Β16 326100,555 4465400,867
δ 326134,604 4465505,479   Β17 326125,685 4465386,811
ε 326165,405 4465444,613   α 326081,914 4465301,425
Α11 326133,734 4465408,047   β 326002,789 4465246,164
Α12 326126,963 4465396,729   γ 325892,902 4465245,938
Α13 326069,856 4465434,596        
Α14 326057,367 4465455,904        
Α15 326044,071 4465485,233        
Α16 326025,307 4465536,701        
Α17 326001,497 4465586,290        

 

γ.  Φορέας του έργου: «GREENERA ENERGY HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με δ.τ. «GREENERA ENERGY HELLAS Α.Ε.»

δ.  Υπεύθυνος του έργου: Θωμάς Σουμπάσης (Νόμιμος εκπρόσωπος)

 

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

α) Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου Ι της παρούσας και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, όπως αυτός συμπληρώθηκε, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στην ΥΑ 3791/2013 (Β’ 104) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β.2 αυτής με τους ακόλουθους πρόσθετους όρους.

β) Πρόσθετοι όροι:

Κατά την φάση κατασκευής του έργου θα τηρούνται οι όροι που τέθηκαν από τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα:

 

  1. i) Σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαιοτήτων, ο υπεύθυνος του έργου οφείλει να διακόψει οποιαδήποτε εργασία και να ενημερώσει άμεσα την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, αποφεύγοντας κάθε καταστροφή ή μετακίνησή τους χωρίς την άδειά της.
  2. ii) Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου εντοπιστούν Νεώτερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές προϋφιστάμενες των τελευταίων εκατό ετών, να ενημερωθεί άμεσα η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την διάσωσή τους.

Η παρούσα παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, όπως αυτά περιγράφονται και αποτυπώνονται στα υποβληθέντα στοιχεία.

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση του κυρίως έργου ή των συνοδών έργων (χωροθέτηση, ισχύς, τεχνολογία), ο κύριος του έργου υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία μας, αίτηση τροποποίησης των ΠΠΔ συνοδευόμενη από τον φάκελο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της αρίθμ. 3791/2013 ΥΑ (ΦΕΚ 104 Β’).

 

 

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

 

 

 

Δημήτριος Αλβανός

Βιολόγος με Α’ β

 

Συνημμένα:

Η σχετική απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ (με ΑΔΑ: 63ΕΔ7ΛΨ-Ζ47)

του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 1945,775 ΚW» της εταιρείας «GREENERA ENERGY HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με δ.τ. «GREENERA ENERGY HELLAS Α.Ε.»