Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 9,99 MW» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο εμβαδού 124.859,00 τ.μ. στη θέση «Ισώματα», στην Τ.Κ. Γαλατινής της Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοΐου

Γαλατινή Κοζάνης

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 9,99 MW» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο εμβαδού 124.859,00 τ.μ. στη θέση «Ισώματα», στην Τ.Κ. Γαλατινής της Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοΐου, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σχετ. 1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4.
Ο Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α’) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
9. Ο Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9 Α’) «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
10. Ο Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ 193Α’) «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις» (αρθρ. 24).
11. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α’) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
12.
Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 146/2010 (ΦΕΚ 239Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.
13. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 59/2018 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Η υπ’ αριθμ. 563/21/06/1996 (ΦΕΚ 568 Α’) «Τροποποίηση ορίων Μονίμου Καταφυγίου θηραμάτων Καρυοχωρίου – Σπηλιάς Νομού Κοζάνης».
15. Η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2471 Β’) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21.09.11(ΦΕΚ Α΄209/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
16. Η υπ’ αριθμ. οικ. 2307/2018 ΥΑ (ΦΕΚ 439 Β’) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων».
17.
Η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/2020 (ΦΕΚ 3291 Β’) ΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (Β’2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας».
18. Η αρίθμ. 3791/2013 (ΦΕΚ 104 Β’) ΥΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9».
19. Η υπ’ αρ. 49828/2008 (ΦΕΚ 2464 Β) Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», όπως ισχύει.
20.
Η υπ’ αρ. 203739/2018 (ΦΕΚ 50 Δ’) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Μερική κύρωση των Δασικών Χαρτών, όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης {εκτός των προ-Καποδιστριακών OTA: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα (άρθρο 17 του ν. 3889/2010)}».
21.
Η από 17/03/2021 αίτηση του κ. Μιχάλη Αγριόγιαννου, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (παρελήφθη στις 22/03/2021 και έλαβε Α.Π.40287), με συνημμένα:

i.       Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)

ii.      Τεχνική Έκθεση

iii.     Τοπογραφικό Διάγραμμα

iv.     Οριζοντιογραφία των εγκαταστάσεων

v.      Τεύχος Συμβατότητας με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

vi.     Χάρτη της περιοχής εγκατάστασης.

vii.  Την υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2036/2021 (ΑΔΑ: 6ΗΥ5ΙΔΞ-ΔΝΥ) Βεβαίωση Παραγωγού της ΡΑΕ «Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 9,999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9,999 MW στη θέση ΓΑΛΑΤΙΝΗ – ΙΣΩΜΑΤΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΣΚΙΟΥ, του Δήμου ΒΟΪΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ». (ΑΔ-07036)».

viii. Την με Α.Π. 25592/579/19-03-2008 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Τσοτυλίου.

ix.   Την με Α.Π. 22330/729/07-05-2012 (Β49ΚΟΡ1Γ-ΑΗ3) Βεβαίωση Τελεσιδικίας του Δασαρχείου Τσοτυλίου.

x.    Το με Α.Π. 9441/04-08-2009 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Κοζάνης «Δίνονται στοιχεία».

xi.   Την από 07/04/2020 Ορθή Επανάληψη του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ/129400/15745/979/30-03-2020 εγγράφου της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 9.99MW ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Μ.Ι.Κ.Ε.’ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗ-ΙΣΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».

xii.  Το με Α.Π. ΔΜ/0301/14-04-2020 έγγραφο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Τουρισμού «Γνωμοδότηση σχετικά με την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην περιοχή «ΓΑΛΑΤΙΝΗ – ΙΣΩΜΑΤΑ», της Δημοτικής Ενότητας Καλονερίου, του Δ. Βοϊου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

xiii. Το με Α.Π. 5304/24-04-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βοΐου «Γνωμοδότηση και πληροφορίες για τη χρήση γης σχετικά με τη δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β πάρκου 9,99 MW στην περιοχή «Ισώματα – Γαλατινή» της Τ.Κ. Γαλατινής του Δήμου Βοΐου».

xiv. Το με Α.Π. Φ.114.1/1065/287315/Σ.4431/20-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Γ2 (Υποδομής) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας «Ασφάλεια Αμυντικών Περιοχών [Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ)/Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)]».

xv.  Το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΟΖ/129769/88430/827/22-07-2020 «Χορήγηση γνωμοδότησης αρχαιολογικού ή μη ενδιαφέροντος σε αγροτεμάχιο έκτασης 125.183,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Ισώματα», στην Τ.Κ. Γαλατινής του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «Αιολικό Ρεύμα Μ.Ι.Κ.Ε.» με σκοπό την εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 9,99 MW».

xvi. Το με Α.Π. Κ.Γ./Δ3/Δ 14370/31-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στο δήμο Ασκιου ν.Κοζάνης».

22. Το με Α.Π. οικ. 55327/20-04-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Δασαρχείο Τσοτυλίου «Ζητείται γνωμοδότηση επί της δήλωσης, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Μον ΙΚΕ», υπαγωγής σε ΠΠΔ του έργου: «Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 9,99 MW, σε αγροτεμάχιο στη θέση «Γαλατινή – Ισώματα» του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης»».
23.
Η από 10-06-2021 Ορθή Επανάληψη του υπ’ αριθμ. 49899/11-05-2021 εγγράφου του Δασαρχείου Τσοτυλίου «Διαδικασία γνωμοδότησης στο πλαίσιο υπαγωγής σε ΠΠΔ του έργου: «Φωτοβολταϊκό Πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 9,99 MW, σε αγροτεμάχιο στη θέση «Γαλατινή – Ισώματα» του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Μον. ΙΚΕ»», με συνημμένο θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα.
24. Την από 14/06/2021 αίτηση υποβολής διορθωμένων στοιχείων (ως προς τις συντεταγμένες και το εμβαδόν της έκτασης, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την (23) σχετική). Παρελήφθη στις 23/06/2021 και έλαβε Α.Π. 93855.

I. Στοιχεία του έργου

α.  Ονομασία του έργου: «Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 9,99 MW»

β.  Θέση του έργου: Γήπεδο συνολικού εμβαδού 124.859,00 τ.μ., στη θέση «Ισώματα» της Τ.Κ. Γαλατινής της Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοΐου, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι συντεταγμένες, στο γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, των κορυφών του πολυγώνου του γηπέδου του σκοπούμενου σταθμού είναι οι ακόλουθες:

 

Γήπεδο σκοπούμενου σταθμού
Κορυφές Χ Υ
1 296690,00 4464497,00
2 296937,00 4464502,00
3 296939,00 4464454,00
4 296978,00 4464394,00
5
297054,00 4464415,00
6 297035,00 4464242,00
7 296498,00 4464182,00
8 296489,00 4464216,00
9 296473,00 4464218,00
10 296474,00 4464428,00
11 296635,00 4464393,00
12 296569,00 4464287,00
13 296579,00 4464219,00
14 296632,00 4464214,00

γ.  Φορέας του έργου: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

δ.  Υπεύθυνος του έργου: Μιχάλης Αγριόγιαννος (Νόμιμος εκπρόσωπος)

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

α) Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου Ι της παρούσας και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, όπως αυτός συμπληρώθηκε, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στην ΥΑ 3791/2013 (Β’ 104) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β.2 αυτής με τους ακόλουθους πρόσθετους όρους.

β) Πρόσθετοι όροι:

 1. Κατά την φάση κατασκευής του έργου θα τηρούνται οι όροι που τέθηκαν από τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα:
  1. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου εντοπισθούν Νεώτερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές προϋφιστάμενες των τελευταίων εκατό ετών, ο φορέας του έργου να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την διάσωσή τους.
  2. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και από την αφαίρεση του φυτικού, θα γίνουν υπό την άμεση παρακολούθηση αρχαιολόγου και ειδικευμένου εργάτη με αποδεδειγμένη εμπειρία σε επίβλεψη έργων, που θα προσλάβει για τον σκοπό αυτό ο φορέας του έργου και θα καλύψει τη δαπάνη τους.
   Οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να ειδοποιήσουν την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης για το σκοπό αυτό εγγράφως 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών. Σε περίπτωση αποκάλυψης αρχαιοτήτων αυτές θα διακοπούν αμέσως και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση ή μη των εργασιών, κατόπιν γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

   Τη δαπάνη της ανασκαφικής έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ίδιου Νόμου, θα αναλάβει ο φορέας του έργου.
  3. Σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαιοτήτων, ο υπεύθυνος του έργου οφείλει να διακόψει οποιαδήποτε εργασία και να ενημερώσει άμεσα την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, αποφεύγοντας κάθε καταστροφή ή μετακίνησή τους χωρίς την άδεια της ανωτέρω Εφορείας.
 1. Θα τηρούνται οι όροι που τέθηκαν από το Δασαρχείο Τσοτυλίου, και συγκεκριμένα:
  1. Επειδή η έκταση εγκατάστασης του έργου χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος από το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής και η αναγκαία περίφραξη μεγάλης έκτασης θα δημιουργήσει πρόβλημα στην μετακίνηση και την βόσκηση των ζώων, να εξεταστεί η δημιουργία ακάλυπτης και χωρίς περίφραξη ζώνης πλάτους 6 μέτρων, ανάμεσα στις κορυφές 13 – 14 του πολυγώνου, αφήνοντας έτσι δίοδο επικοινωνίας του ζωικού κεφαλαίου με τους βοσκότοπους της περιοχής.
  2. Η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα στο Δασαρχείο Τσοτυλίου, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση έγκρισης επέμβασης και να καθοριστεί το τελικό ύψος του Ανταλλάγματος Χρήσης.
  3. Η εταιρεία θα πρέπει να αναδασώσει ή να δασώσει ίση έκταση με αυτή που καταλαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 998/79. Η αναδάσωση ή δάσωση διενεργείται από τον δικαιούχο της επέμβασης, με δαπάνες του και επί τη βάσει σχετικής μελέτης, που καταρτίζεται με μέριμνά του και εγκρίνεται από τη δασική υπηρεσία. Οι εργασίες της αναδάσωσης ή δάσωσης αρχίζουν με την έναρξη των εργασιών του έργου, η δε ολοκλήρωσή τους, η οποία επέρχεται με την εγκατάσταση της δασικής βλάστησης, στην προβλεπόμενη από τη μελέτη πυκνότητα και την ικανότητα αυτής για φυσική εξέλιξη και ανάπτυξη, πιστοποιείται από τη δασική υπηρεσία με σχετική διαπιστωτική πράξη.
   Στην περίπτωση μη εξεύρεσης έκτασης προς αναδάσωση ή δάσωση, ο δικαιούχος της επέμβασης, κατόπιν συντάξεως μελέτης με δαπάνη του ιδίου εγκεκριμένη από τη δασική υπηρεσία, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε δασοκομικές εργασίες ή στην εκτέλεση δασοτεχνικών έργων επί των εκτάσεων που θα υποδειχθούν από τη δασική υπηρεσία, με σκοπό τη βελτίωση ή και προστασία τους.

   Στην περίπτωση αυτή το κόστος της δαπάνης, που θα επιβαρύνει τον φορέα, για τις ανωτέρω εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το κόστος της δαπάνης αναδάσωσης ή δάσωσης που θα κατέβαλε.
  4. Περίσσεια εκσκαφών, που τυχόν προκύψει, να διατεθεί σε νομίμως αδειοδοτημένους για το σκοπό αυτό χώρους.
  5. Η εταιρεία να τηρεί τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και τους πρόσθετους όρους του έργου σχολαστικά και απαρέγκλιτα.
  6. Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου, η εταιρεία να εξασφαλίσει τη βατότητα του οδικού δικτύου.
  7. Δεν επιτρέπεται η ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση της οδού πρόσβασης.
  8. Μετά το πέρας της λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Πάρκου ή αν για οποιοδήποτε λόγο αυτό πάψει να λειτουργεί, η εταιρεία να απομακρύνει όλες τις εγκαταστάσεις και να αποκαταστήσει το χώρο επέμβασης σύμφωνα με μελέτη αποκατάστασης.
  9. Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία από τις πυρκαγιές και να ληφθούν μέτρα φύλαξης του χώρου επέμβασης.
  10. Το δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν εκκίνηση δικαιωμάτων τρίτων επί της συγκεκριμένης έκτασης ή μέρους αυτής.
  11. Απαγορεύεται η μεταβολή της χρήσης της έκτασης, πέραν της επιτρεπόμενης (Φωτοβολταϊκό Πάρκο).
 1. Θα τηρούνται οι όροι που τέθηκαν από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Συγκεκριμένα:
  1. Εφ’ όσον κατά τη λειτουργία του ΦΣΠΗΕ εμφανισθούν προβλήματα στα συστήματα – διαδικασίες των Ε.Δ. να διακοπεί αμέσως η λειτουργία του.
  2. Κάθε νέα διάνοιξη ή διαπλάτυνση ή επέκταση των καθοριζομένων, θα υπόκειται στην έγκριση αρμόδιας στρατιωτικής αρχής (9 Μ/Π ΤΑΞΠΖ).
  3. Να λαμβάνεται μέριμνα για την έγκαιρη ενημέρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας όσον αφορά στην έναρξη, εξέλιξη και ολοκλήρωση των εργασιών.
  4. Να μην καταστραφούν τα τυχόν υπάρχοντα τριγωνομετρικά σημεία της ΓΥΣ.

Η παρούσα παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, όπως αυτά περιγράφονται και αποτυπώνονται στα υποβληθέντα στοιχεία. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση του κυρίως έργου ή των συνοδών έργων (χωροθέτηση, ισχύς, τεχνολογία), ο κύριος του έργου υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία μας, αίτηση τροποποίησης των ΠΠΔ συνοδευόμενη από τον φάκελο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της αρίθμ. 3791/2013 ΥΑ (ΦΕΚ 104 Β’).

 

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

 

  

Δημήτριος Αλβανός

Βιολόγος με Α’ β

 

Συνημμένα:

Η Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 9,99 MW» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο εμβαδού 124.859,00 τ.μ. στη θέση «Ισώματα», στην Τ.Κ. Γαλατινής της Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοΐου, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με (ΑΔΑ: 64Ψ57ΛΨ-Θ8Π)