Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 999,46kWp» στο υπ’ αριθ. 1212 αγροτεμάχιο στη «Ρεϊζ» της Τ.Κ. Οινόης, της Δ.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Φωτοβολταικός Σταθμός

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 999,46kWp» στο υπ’ αριθ. 1212 αγροτεμάχιο στη «Ρεϊζ» της Τ.Κ. Οινόης, της Δ.Ε. Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σχετ. 1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

6. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 146/2010 (ΦΕΚ 239Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.

7. Η υπ’ αριθμ. 1958/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 21Β) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’209/2011)», όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε και ισχύει.

8. Η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2471 Β’) «Τροποποίηση και κωδικοποίησης υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21.09.11(ΦΕΚ Α΄209/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

9. Η υπ’ αριθμ. οικ. 2307/2018 ΥΑ (ΦΕΚ 439 Β’) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων».

10. Η αρίθμ. 3791/2013 (ΦΕΚ 104 Β’) ΥΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9».

11. Η από 07/11/2018 αίτηση (έλαβε Α.Π. 202296/3076) του μελετητή κ. Πεζούλα Βασιλείου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, με συνημμένα:

1ο. Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

2ο. Τεχνική Έκθεση

3ο. Τοπογραφικό Διάγραμμα.

4ο. Την με Α.Π. ΕΠ.Ε.Α.Κ. 15/25-07-2018 έγγραφο της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το οποίο το υπ’ αριθ. 1212 αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Οινόης δεν υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

5ο. Το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΕΤΕΗΒΙΔΜ/493505/50789/3451/12-10-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας «Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στη θέση «ΡΕΪΖ», της Τ.Κ. Οινόης, Δ.Ε. Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης», σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για το έργο με όρους.

6ο. Το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΟΖ/489052/348814/5163/12-10-2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης «Γνωμοδότηση αρχαιολογικού ή μη ενδιαφέροντος για το υπ. αρ. 1212 αγροτεμάχιο εμβαδού 20.000,00 τ.μ., που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή θέση ‘’ΡΕΪΖ’’ στην Τ.Κ. Οινόης του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, φερόμενης ιδιοκτησίας ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε, για την άδεια εκσκαφής εγκατάστασης Φ/Β πάρκου», σύμφωνα με το οποίο το αγροτεμάχιο είναι εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και δεν εντοπίστηκαν μνημεία αρμοδιότητας της εφορείας, με όρους.

7ο. Το με Α.Π. 2089/17-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Εφαρμογών & Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κοζάνης «ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ», σύμφωνα με το οποίο το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός σχεδίου, εκτός ορίων οικισμού και εκτός Ζ.Ο.Ε., και δεν υπάρχει θεσμοθετημένη χρήση γης.

8ο. Το με Α.Π. 179620/942/07-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας με συνημμένο το υπ’ αριθ. 54/2018 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το οποίο υπ’ αριθ. 1212 τεμάχιο του αγροκτήματος Οινόης αποτελεί γη χαμηλής παραγωγικότητας.

I. Στοιχεία του έργου

α. Ονομασία του έργου: «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 999,46KWp».
β. Θέση του έργου: τεμάχιο 1212, θέση «ΡΕΪΖ», Τ.Κ. Οινόης, Δήμου Κοζάνης, Δ.Ε. Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
γ. Φορέας του έργου: ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Π.Ε..
δ. Υπεύθυνος του έργου: Ιωάννης Τόλιος (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410669055).

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

α) Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου Ι της παρούσας και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στην ΥΑ 3791/2013 (Β’ 104) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β.2 αυτής με τους ακόλουθους πρόσθετους όρους.
β) Πρόσθετοι όροι:
Κατά την φάση κατασκευής του έργου θα τηρούνται οι όροι που τέθηκαν από τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα:
1. Εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπιστούν Νεώτερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές, να ενημερωθεί άμεσα η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.
2. Σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαιοτήτων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, αποφεύγοντας κάθε καταστροφή ή μετακίνησή τους χωρίς την άδειά της.

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

 

 

 

Δημήτριος Αλβανός

Βιολόγος με Α’ β

 

 

Συνημμένα:

Ένα θεωρημένο αντίγραφο δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ και ο Κατάλογος ΠΠΔ (του Παραρτήματος Β.2  της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΑ 3791/2013 (Β’ 104) ΥΑ)