Εκθεσιακό κέντρο Κοίλα Κοζάνης

Υλοποίηση τετραήμερης επιχειρηματικής συνάντησης SYNERGASSIA από 4 έως 7 Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Υλοποίηση τετραήμερης επιχειρηματικής συνάντησης SYNERGASSIA από 4 έως 7 Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Υλοποίηση τετραήμερης επιχειρηματικής συνάντησης SYNERGASSIA από 4 έως 7

Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Τουρισμού, κατόπιν της αριθμ. 1469/2018 (ΑΔΑ Ω58Α7ΛΨ-4ΒΓ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προτίθεται να προχωρήσει σε συνεργασία με τον Οργανισμό Enterprise Greece, στην “Υλοποίηση τετραήμερης επιχειρηματικής συνάντησης SYNERGASSIA από 4 έως 7 Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας” καθώς και στην Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας.

Το Enterprise Greece  δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίξει διεθνείς επενδυτές και εταιρείες ώστε να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα, να συμβάλλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, στην προσέλκυση ξένων επενδυτών, στην άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, καθώς και να παράσχει σημαντική πληροφόρηση για τη δραστηριοποίησή των επιχειρηματιών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο ξένων επενδυτικών κεφαλαίων και να προβάλλει τους τομείς εκείνους στους οποίους διαθέτει ασυναγώνιστα πλεονεκτήματα η χώρα μας και οι Περιφέρειες της.

Επίσης, ο Οργανισμός αποσκοπεί στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές, καθώς παράλληλα στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέες αγορές και να εντοπίσουν νέους εταίρους έτσι ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Οι κυριότεροι στόχοι της τετραήμερης επιχειρηματικής συνάντησης  “SYNERGASSIA” στην Κοζάνη, από 4 έως 7 Ιουλίου 2018 είναι:

 • Η προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην παγκόσμια επενδυτική αγορά
 • Η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 • Η ανάπτυξη συνεργασίας της Τοπική Αυτοδιοίκηση με τον επιχειρηματικό κόσμο, ώστε να ανταποκρίνονται θετικά και επαρκώς στην αντιμετώπιση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας http://www.ekthesiako.gr/site/, το οποίο βρίσκεται σε κομβικό σημείο (περιοχή Κοίλων Κοζάνης) και διαθέτει επαρκείς χώρους και εξοπλισμό για την φιλοξενία εκδηλώσεων και με κατάλληλες παρεμβάσεις – διαμορφώσεις μπορεί να υποστηρίξει B2B συναντήσεις για την αποτελεσματικότητα των συναντήσεων προς όφελος των επιχειρήσεων. Στον χώρο της εκδήλωσης θα χρειαστεί τεχνικός εξοπλισμός όπως projector, καμπίνα διερμηνείας και ακουστικά, μικροφωνική εγκατάσταση, οθόνη και τυχόν άλλος εξοπλισμός που θα καθοριστεί.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η χρηματοδότηση του παρόντος θα γίνει μετά την Έκθεση Ανάληψης (Ε.Α.) Α/Α2344-25/05/2018, Αριθμός ΚΑΕ 00.073.9789.46 και (ΑΔΑ 73ΦΓ7ΛΨ-ΦΚΩ)

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του αναδόχου αποτελεί η υλοποίηση του αναλυτικού πλάνου της επιχειρηματικής τετραήμερης επιχειρηματικής συνάντησης  “SYNERGASSIA” στην Κοζάνη από 4 έως 7 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες προδιαγραφές που τίθενται από την αναθέτουσα αρχή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) και με την τήρηση των απαραίτητων προϋποθέσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) επί ποινή αποκλεισμού.

Συγκεκριμένα Θα υλοποιηθεί ένα τετραήμερο εκδηλώσεων και επιχειρηματικών συναντήσεων που είναι μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Enterprise Greece που αποτελεί εξέλιξη της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (Invest in Greece) – στην οποία ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, και οι αρμοδιότητες του «Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (Ο.Π.Ε. Α.Ε.) – σε έναν νέο και καινοτόμο φορέα εξωστρέφειας.

Ο Οργανισμός Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως.

Η τετραήμερη επιχειρηματική συνάντηση εργασίας θα έχει ένα ευρύ πρόγραμμα που θα καλύπτει το σύνολο των δράσεων για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς φέρνει σε επαφή τις τοπικές επιχειρήσεις με την εγχώρια και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένους κλάδους και προϊόντα που εμφανίζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Ενισχύει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας στους βασικότερους εκπροσώπους ξένων πρεσβειών τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής, ώστε αυτοί να ενημερώσουν σχετικά τους επιχειρηματίες και αρμόδιους φορείς των χωρών τους.

Οι επιχειρηματικές συναντήσεις και η ημερίδα θα πραγματοποιηθούν προς όλους τους επιχειρηματίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και θα περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα των συναντήσεων που καταρτίστηκε με την συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Οργανισμού Enterprise Greece, των Επιχειρηματιών και των Eπιμελητηρίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της τετραήμερης εκδήλωσης προβλέπεται επίσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αντιπροσωπείας 30 περίπου εμπορικών και διπλωματικών ακολούθων καθώς και στελεχών του Enterprise Greece.

Οι αντιπροσωπίες θα έχουν μία ολιγοήμερη παραμονή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο σχεδιασμός και η οργάνωση του τετραημέρου επιχειρηματικών συναντήσεων θα περιλαμβάνει, πέρα από τη υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας, πραγματοποίηση μιας ημέρας με παρουσιάσεις- ομιλίες από εκπροσώπους των δυναμικών κλάδων της Περιφέρειάς μας και σεμινάριο με θέμα τις προϋποθέσεις μιας επιτυχούς εξαγωγικής προσπάθειας με παραδείγματα καλής πρακτικής.

Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθούν Β2Β συναντήσεις των τοπικών επιχειρήσεων με τους διπλωματικούς εκπροσώπους των Πρεσβειών.

Τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την σύναψη συμφωνιών συνεργασίας.

Στο κόστος της συγκεκριμένης δράσης περιλαμβάνονται δαπάνες όλων των μετακινήσεων, φιλοξενίας, διερμηνείας, εστίασης και τις λοιπές αναγκαίες υπηρεσίες για τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο πρόγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η τετραήμερη επιχειρηματική συνάντηση SYNERGASSIA θα υλοποιηθεί στην Κοζάνη από 04/07/2018 έως και 07/07/2018.

Το συνολικό έργο θα εκτελεστεί σε ότι αφορά τις επιμέρους δράσεις και το χρονοδιάγραμμα του σε συνεννόηση με το αρμόδιο Γραφείο Αντιπεριφέρειας  Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σε περίπτωση που για κάθε λόγο η τετραήμερη επιχειρηματική συνάντηση SYNERGASSIA δεν πραγματοποιηθεί, ο διοργανωτής δεν υποχρεούται σε καταβολή κανενός είδους αποζημίωσης προς τον ανάδοχο.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο επιτυχής σχεδιασμός, οργάνωση και ολοκλήρωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής:

3.1. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία (διαχειριστικές χρήσεις 2015, 2016, 2017) ύψους τουλάχιστον 100% του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου χωρίς ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου.

4.1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

4.1.1.  Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, βάσει των δηλωμένων κωδικών δραστηριότητάς τους και του καταστατικού τους και των μεταβολών αυτού σε περίπτωση νομικών προσώπων. Επίσης, απαιτείται να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό μητρώο (Επιμελητήριο).

4.1.2. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

5.1. Τεχνική, επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον πέντε (5) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών  με αντικείμενο την οργάνωση ομοίων ή συναφών εκδηλώσεων (συνεδρίων, διοργάνωσης αποστολών, κ.λ.π.).

Η ως άνω εμπειρία επί ποινή αποκλεισμού αποδεικνύεται με την προσκόμιση απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων εκ του πρωτοτύπου βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, και  να συνοδεύονται εφόσον υπάρχουν από απλή ευανάγνωστη φωτοτυπία του πρωτοτύπου των αντίστοιχων συμβάσεων ή και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο να πιστοποιεί την υλοποίηση αντίστοιχου έργου.

5.2.Τεκμηρίωση εμπειρίας

Η τεκμηρίωση εμπειρίας θα πρέπει να γίνει μέσω Καταλόγου Έργων  που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα έργα για τα οποία απαιτείται η εμπειρία και η ειδική τεχνική ικανότητα και επάρκεια που αναφέρονται και όχι το σύνολο των έργων της επαγγελματικής δραστηριότητας των οικονομικών φορέων.

Στον Κατάλογο Έργων θα αναγράφονται τουλάχιστον ο τίτλος του έργου, ο χαρακτηρισμός του ως διακρατικό/διασυνοριακό/διαπεριφερειακό/Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο, το αντικείμενο των εργασιών, οι ημερομηνίες έναρξης/ολοκλήρωσης του έργου και η θέση του οικονομικού φορέα ως επικεφαλής ή μέλος στην αντίστοιχη ομάδα έργου (αυτόνομα ή μέσω ένωσης/κοινοπραξίας), η κατάσταση του έργου (ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη) και τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων η ζητούμενη εμπειρία αποτυπώνεται σε ένα ενιαίο Κατάλογο Έργων (με αναφορά στο μέλος της ένωσης που τη διαθέτει).

Η τεκμηρίωση για τη διεξαγωγή συνεδρίων θα πρέπει να γίνει μέσω Καταλόγου Συνεδρίων που θα αναγράφονται ο τίτλος, το αντικείμενο, η ημερομηνία και ο Κύριος του συνεδρίου.

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) φορέα κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 βασει του ν. 3688/2008 α12

 1. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
 • Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τις υπηρεσίες, οι
  αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή
  ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
  προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
  σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.
 • Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να αφορούν ιδίως: α)
  τα οικονομικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες
  τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για
  την παροχή των υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών που προτείνονται
  από τον προσφέροντα, δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του
  άρθρου 18 του Ν.4412/16, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 89 του Ν.4412/16,
  ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131 του Ν.4412/16.

7. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων ή ατόμων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.

Στην περίπτωση αυτή, θα αποδεικνύουν ότι έχουν στη διάθεσή τους όλους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης και των αντίστοιχων αποδεικτικών των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

 1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία απευθείας ανάθεσης θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Για την επιλογή τους στη διαδικασία της σύμβασης, οι Προσφέροντες να διαθέτουν:

 • Επαρκή επιχειρησιακή οργάνωση και κατάλληλη υποδομή.
 • Επαρκή και κατάλληλη ομάδα για την υλοποίηση του έργου («Ομάδα Έργου»), με
  την ακόλουθη κατ’ ελάχιστο σύνθεση και προσόντα στελεχών:

  • Υπεύθυνος ιδεολογικής κατεύθυνσης και Σχεδιασμού (ΥΣ) ο οποίος
   ηγηθεί της Ομάδας Έργου και θα πρέπει να έχει τις γνώσεις, την εμπειρία
   και το κύρος για να καθοδηγήσει και να συντονίσει το σύνολο των
   υπηρεσιών του αναδόχου.
  • Υπεύθυνο γαστρονομικών εκδηλώσεων με επαγγελματική εμπειρία σε
   υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης πρόσκλησης.
  • Γραμματειακή υποστήριξη.

Τα βιογραφικά των μελών της ομάδας έργου κατατίθενται ως μέρος της Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, το κριτήριο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας.

Τα μέλη της ομάδας έργου οφείλουν να έχουν φυσική παρουσία καθ όλη τη διάρκεια της αποστολής με μέλος της ομάδας έργου. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους βαρύνουν τον ανάδοχο.

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 1. Ασφαλιστική ενημερότητα
 2. Φορολογική ενημερότητα εταιρείας, ασφαλιστική εταιρείας
 3. ΕΦΚΑ κύριας ασφάλισης ως εξής:
 • ΑΕ για τον Διευθύνων Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του ΔΣ
 • ΕΠΕ, ΙΚΕ και ΕΕ, τους διαχειριστές αυτών ΟΕ, των ομόρρυθμων εταίρων κ.λ.π.
 1. Ποινικά μητρώα για ΑΕ για τον Διευθύνοντας σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη
  του ΔΣ ΕΠΕ, ΙΚΕ και ΕΕ, τους διαχειριστές αυτών ΟΕ, των ομόρρυθμων εταίρων
  κ.λ.π.

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στον πίνακα. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 23.560,00 € (συμπερ. του ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι την 06/06/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50.131, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax) στον αριθμό 2461047209.

Κριτήριο ανάθεσης για την επιλογή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης των υπηρεσιών. Προσφορές θα κατατεθούν για το σύνολο του έργου.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υπηρεσιών θα δίνονται από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση e-mail:

m.fouka@pdm.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος Φούκα Ματίνα και στα τηλ. 2461052727 και 2461350974.

Η παρούσα Πρόσκληση – Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,

στη διεύθυνση (URL): https://www.pdm.gov.gr/ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους Πίνακες

Ανακοινώσεων του Διοικητηρίου της ΠΕ Κοζάνης και του κτιρίου της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

ΖΕΠ Κοζάνης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Τουρισμού

Παναγιώτης Κώττας

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση με τα Παραρτήματα για την Υλοποίηση τετραήμερης επιχειρηματικής συνάντησης SYNERGASSIA από 4 έως 7 Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με (ΑΔΑ: 6ΞΛΗ7ΛΨ-2ΕΡ)