Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, «ERASMUS for Public Administration»

erasmus

Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, «ERASMUS for Public Administration»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει και για το έτος 2019 το «Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης – Erasmus for Public Administration» για δημόσιους υπαλλήλους των κρατών– μελών με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων τους και της κατανόησης των ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών.

Το Πρόγραμμα το οποίο διοργανώνει και πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης– EAS (www.europa.eu/eas) απευθύνεται σε νέους δημόσιους υπαλλήλους (Διοικητικούς, κατηγορίας Ανώτατης Εκπαίδευσης), οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέχρι και πέντε έτη πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας και έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή απασχόληση/εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών σε τομέα που σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε άριστο επίπεδο δύο γλωσσών: Αγγλικής και Γαλλικής ή Αγγλικής και Γερμανικής.

Επίσης, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν εργασθεί ή να έχουν συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε όργανα ή φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το έτος 2019 έχουν οριστεί 3 περίοδοι εκπαίδευσης:

 

  • 5 έως 15/03/2019
  • 11 έως 21/06/2019
  • 15 έως 25/10/2019

Για το πρόγραμμα που θα διεξαχθεί στις παραπάνω περιόδους από τη διοργανώτρια Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης ζητήθηκε η κάθε χώρα να υποβάλει, μέσω της Αντιπροσωπείας της, κατάλογο με υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις, για την πρώτη περίοδο μέχρι τις 15-11-2018, για την δεύτερη περίοδο μέχρι τις 15-02-2019 και για την τρίτη περίοδο μέχρι τις 17-05-2019 πλην όμως οι αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, για την πρώτη περίοδο έως τις 13-11-2018, για την δεύτερη περίοδο έως τις 13-02-2019 και για την τρίτη περίοδο έως τις 15-05-2019.

Σημειώνεται, ότι οι συγκεκριμένες προθεσμίες, δηλ. η 13η Νοεμβρίου 2018, η 13η Φεβρουαρίου 2019 και η 15η Μαΐου 2019 είναι καταληκτικές και δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις μετά την πάροδό τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων και των φορέων να μας διαβιβάσουν εντός αποκλειστικών προθεσμιών οι οποίες λήγουν, για την πρώτη περίοδο την Τρίτη 06 Νοεμβρίου 2018, για τη δεύτερη περίοδο την Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου 2019 και για την τρίτη περίοδο την Τετάρτη 08 Μαΐου 2018, το Βιογραφικό Σημείωμα των ενδιαφερομένων

(European CV – το οποίο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose)

καθώς και το ατομικό έντυπο με τα στοιχεία τους, τα οποία και επισυνάπτονται, σε ηλεκτρονική

μορφή (μορφή αρχείων .pdf ή .doc – όχι σκαναρισμένα ως εικόνες), στο e-mail: p.karageorgi@ydmed.gov.gr

και grammateia@ydmed.gov.gr προκειμένου να προωθηθούν από την υπηρεσία μας οι υποψηφιότητες

που πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από το πρόγραμμα και να διαβιβαστούν τα σχετικά

έγγραφα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε.

 

 

Για την Π.Δ.Μ.