Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2020

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2020

Η Π.Ε Φλώρινας ύστερα από την απόφαση: 1341/22-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΤΔ7ΛΨ-027)
απόφαση της Οικονομικής Π.Δ.Μ περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού
«προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης των επιβατικών
αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της ΠΕ Φλώρινας και των όρων της
διακήρυξης» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάση τιμής σε ευρώ.

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για κάθε είδος προμήθειας ορίζεται ως εξής:

Α) Προμήθεια ανταλλακτικών μέχρι 30.000,00 €

Β) Υπηρεσίες επισκευής μέχρι 19.000,00 €

Σύνολο μέχρι 49.000,00€

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 5-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1, 5ος, τ.κ. 53100 Φλώρινα).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 5-10-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στον Ημιώροφο του Διοικητηρίου, Πτολεμαίων 1, της Π. Ε. Φλώρινας.

Η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ. 7/2020.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για 180 ημέρες από την
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε Φλώρινας.

Η Διακήρυξη 7/2020 θα αναρτηθεί: 1. Στον ιστότοπο του προγράμματος ΚΗΜΔΗΣ (www.
eprocurement.gov.gr), 2. Η περίληψη διακήρυξης στον ιστότοπο του προγράμματος
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr), και στον ιστότοπο http://www.eprocurement.gov.gr 3.
Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (https://florina.pdm.gov.gr) και
4. Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση
Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Φλώρινας – Τμήμα Προμηθειών (τηλ:. 23850 54-504, ή
2385350504 κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη) κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την ανωτέρω προθεσμία στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού, 5ος όροφος.

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν από την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Π.Ε Φλώρινας την Δευτέρα 5/10/2020 και ώρα 10:30 πμ. στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, Πτολεμαίων 1 – Διοικητήριο, Αίθουσα συνεδριάσεων – ημιώροφος.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

 

Πατήστε εδώ για Διακήρυξη, Περίληψη διακήρυξης, Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης και Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.