Διενέργεια ταξιδιών εξοικείωσής από τις αγορές Κάτω Χωρών και Κύπρου

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής υπηρεσιών «Διενέργειας ταξιδιών εξοικείωσής από τις αγορές Κάτω Χωρών και Κύπρου σε συνεργασία με τον ΕΟΤ»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής υπηρεσιών «Διενέργειας ταξιδιών εξοικείωσής από τις αγορές Κάτω Χωρών και Κύπρου σε συνεργασία με τον ΕΟΤ»

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής υπηρεσιών «Διενέργειας ταξιδιών εξοικείωσής από τις αγορές Κάτω Χωρών και Κύπρου σε συνεργασία με τον ΕΟΤ»

Αρ. Διακήρυξης: 06/2020

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν διάθεση από το Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρατίας 27, Ημιόροφος Γραφείο 25

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση:
http://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 9789 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα 073

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών για την Διενέργεια ταξιδιών εξοικείωσης από τις αγορές Κάτω Χωρών και Κύπρου σε συνεργασία με τον ΕΟΤ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79997000-9 συγκεκριμένα

Η παρούσα υποδιαιρείται στα παρακάτω Τμήματα:

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Φιλοξενία επαγγελματιών του τουρισμού από την αγορά των Κάτω Χωρών για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά των Κάτω Χωρών», Προϋπολογισμού 7.668,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Φιλοξενία επαγγελματιών του τουρισμού από την αγορά της Κύπρου για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά της Κύπρου», Προϋπολογισμού 6.145,75 € (συμπ. ΦΠΑ).

Προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο των Τμημάτων. Η υποβολή προσφοράς για το σύνολο των Τμημάτων, κρίνεται αναγκαία, για την ορθή εκτέλεση και διοίκηση της σύμβασης που θα υπογραφεί, από άποψη περιορισμού του συνολικού κόστους και επιπλέον για την διευκόλυνση και καλύτερο συντονισμό των εμπλεκομένων από τεχνική άποψη.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το σύνολο των τμημάτων ανέρχεται στο ποσό των 13.813,75 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από της υπογραφής της μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης των δράσεων ως ανωτέρω για κάθε δράση ξεχωριστά.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένα:

Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ FAM TRIP

diakirixi6-2020-fam-trip-kato-chores-kypros

Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (σε μορφή docx)

Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε μορφή docx)

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

diakirixi6-2020-fam-trip-kato-chores-kypros-diefkriniseis

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FAM PRESS TRIP ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΜ

programma-fam-press-trip-kato-chores

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FAM PRESS TRIP ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΔΜ

programma-fam-press-trip-cyprus