Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

Διαγωνισμός

Αριθμός Διακήρυξης  12/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΔΒ7ΛΨ-1ΛΥ)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί «Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων»

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της  προμήθειας ορίζεται ως εξής :

  • 20.000,00 για την προμήθεια (20)  πλήρη σετ υπολογιστών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
  • 4.000,00   για την προμήθεια (4) πολυμηχανημάτων, (3) εκτυπωτών, (3) οθονών  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Δικαίωμα  προαίρεσης

  • (8.000,00 για την προμήθεια (8)  πλήρη σετ υπολογιστών  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)
  • (2.000,00 για την προμήθεια πολυμηχανημάτων,  εκτυπωτών,  οθονών  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

Με τις ίδιες τιμές (και προδιαγραφές ίσες ή ανώτερες του διαγωνισμού) και το οποίο θα ασκηθεί έως τις 31/12/2017

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 20/7/2017 και  ώρα 10:00 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 20/7/5/2017 και ώρα  10:00. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 93, 94, και 95 του Ν. 4412/16.

Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της χαμηλότερης τιμής. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  180 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. H Eγγύηση συμμετοχής είναι 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται στο τηλ: 2461351193 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.orologa@pdm.gov.gr.

Ο Περιφερειάρχης

Καρυπίδης Θεόδωρος