Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς 2020

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς 2020

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί “ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ”, με αριθμό Διακήρυξης 1/2020 για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς / Π.Δ.Μ. για ένα έτος (CPV: 34913000-0: Διάφορα ανταλλακτικά και 50110000-9: Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων & παρεπόμενου εξοπλισμού).

ΑΔΑ (64ΙΕ7ΛΨ-ΣΙΖ)

Προϋπολογισμός (μαζί με Φ.Π.Α.): 74.000,00 € (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΣΑΕΠ 541).

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 04-08-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Καστοριάς (Διοικητήριο, 3οςόροφος).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 04-08-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Καστοριάς (Διοικητήριο, 3οςόροφος).

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ.1/2020.

Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (διοικητήριο, 3ος όροφος, Τηλ.: 24673-50308 & 2467082004, fax: 24673-50359).

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Συνημμένα:

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού 01_2020

 

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για κάθε είδος προμήθειας ορίζεται ως εξής:

Α) Προμήθεια ανταλλακτικών ΜΕΧΡΙ 50.000,00 €

Β) Υπηρεσίες επισκευής ΜΕΧΡΙ 24.000,00 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά την παρέλευση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016.

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύθηκε στον Τοπικό καθημερινό τύπο της Καστοριάς και αναρτήθηκε επίσης στα προβλεπόμενα σημεία ενδιαφέροντος.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3.1 της παρούσης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.