Συνοπτικός Διαγωνισμός για αναλύσεις δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε οικισμούς της ΠΕ Καστοριάς

Νερό

Συνοπτικός Διαγωνισμός για αναλύσεις δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε οικισμούς της ΠΕ Καστοριάς

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 1/2020 για την διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τους οικισμούς της Π.Ε. Καστοριάς, για το έτος 2020 ((CPV): 71620000-0 Υπηρεσίες Αναλύσεων).

Προϋπολογισμός (μαζί με ΦΠΑ) : 58.000,00 ευρώ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 17-02-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς / Π.Δ.Μ. (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17-02-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς ( Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4).

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ. 1/2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο 05-02-2020, ημέρα Τετάρτη.

Η παρούσα δημοσίευση βαρύνει τον τελικό ανάδοχο .

Πληροφορίες και αντίγραφο της αριθ. 1/2020 Δ/νσης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από την ανωτέρω Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών (Διοικητήριο, 2ο όροφος , γραφείο 4, Τηλ.2467350309, fax: 2467350353).

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς        Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Δημήτριος Σαββόπουλος                                 Γεώργιος Κασαπίδης

 

 

Περίληψη Διακήρυξης: ΑΔΑ Ω9ΕΩ7ΛΨ-03Ν

Διακήρυξη 1/2020  

 

 

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για αναλύσεις δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε οικισμούς της ΠΕ Καστοριάς

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 1/2020 για την διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τους οικισμούς της Π.Ε. Καστοριάς, για το έτος 2020 ((CPV): 71620000-0 Υπηρεσίες Αναλύσεων).

Προϋπολογισμός (μαζί με ΦΠΑ) : 58.000,00 ευρώ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 17-02-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς / Π.Δ.Μ. (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17-02-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς ( Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4).