Συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τη διετία 2020-2021

Διοικητήριο ΖΕΠ

Συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τη διετία 2020-2021

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012.

2. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ Α’, 239/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42/22-2-2005 τ. Α’).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 13,14 και 15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) περί συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003, όπως ισχύουν.

6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Περιφερειών», και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3, του άρθρου 47 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/05-04-2013), καθώς και την Εγκύκλιο 6 του 2013.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.», που συμπληρώνει το άρθρο 159 παρ. 1. του Ν. 3852/2010.

8. Τις διατάξεις του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ. Αρ. 81 τ. Α /5-4-2013) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

9. Την υπ’ αριθ. 1571/119/28-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

10. Την υπ’ αριθ. 3345/193/14-2-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», στην οποία τοποθετήθηκε στο Τμήμα Εργαστηρίων (Έδρα), ο Ρεπανάς Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό.

11. Την υπ’ αριθ. 39717/1957/5-9-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1571/119/28-1-2011 απόφασης τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της υπ’ αριθ. 3345/193/14-2-2011 απόφασης τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

12. Την αρ. πρωτ. 39364/1333/16-4-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τοποθέτησης του υπαλλήλου Αναγνώστου Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, ως αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 149357/2358/14-08-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τοποθέτησης του Κοταρίδη Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως αναπληρωτή Προϊσταμένου, του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων (Έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

14. Την αρ. πρωτ. 128428/4074/3-12-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας τοποθέτησης του υπαλλήλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Γιαννόπουλου Ηλία, κλάδου Π.Ε Μηχανικών με βαθμό Α΄, ως αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. 183842/19-11-2019 έγγραφο του Δήμου Κοζάνης.
β) Το με αριθ. πρωτ. 190112/28-11-2019 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Το με αριθ. πρωτ. 201500/13-12-2019 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας.
δ) Το αρ. πρωτ. 122/02-01-2020 έγγραφο του Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας.
ε) Το με αριθ. πρωτ. 181475/14-11-2019 έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών.
στ) Το με αριθ. πρωτ. 2034/14-01-2020 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τη διετία 2020 – 2021 ως ακολούθως:

1. Αναγνώστου Κωνσταντίνος, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, με Α΄ βαθμό, Αναπλ Δ/ντής Τεχνικών Έργων (έδρα), Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή του τον Ρεπανά Ιωάννη, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό, με Α’ βαθμό, Αναπλ. Προϊστάμενο του Τμήματος Εργαστηρίων της ΔΤΕ (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2. Βρύνας Γεώργιος, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, με Α΄ βαθμό, υπάλληλος του Τμήματος Δομών και Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. (Έδρα), Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή του τον Κουζιάκη Γεώργιο, Π.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό, με Α΄ βαθμό, υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

3. Κοντού Αθηνά, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, με Α΄ βαθμό, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης, με αναπληρωτή της, τον Στέφο Γεώργιο, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό, με Α΄ βαθμό , υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης.

4. Χαρίσης Ευάγγελος, Δικηγόρος, με έμμισθη εντολή στην Π.Ε. Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η συμμετοχή του οποίου είναι υποχρεωτική όταν ανακύπτει συγκεκριμένο ‘‘νομικό ζήτημα’’, με αναπληρωτή του τον Μοσχάκη Βασίλειο, Δικηγόρο, με έμμισθη εντολή στην Π.Ε. Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

5. Κιάνας Στέργιος (του Ιωάννου), Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, ως εκπρόσωπος του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), με αναπληρωτή του τον Τσολάκη Αλέξανδρο, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό.

6. Τσεχελίδης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, τους Δήμου Εορδαίας, ως εκπρόσωπος της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), με αναπληρωτή του τον Ευαγγελίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο, του Δήμου Άργους Ορεστικού.

7. Διανέλης Αλκιβιάδης, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Δ.Ε, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας (Σ.Π.Ε.Δ.Ε.), με αναπληρωτή του, τον Καραματσούκα Αργύριο, Τ.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό, Ε.Δ.Ε, ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.).

8. Αλβανός Δημήτριος, Π.Ε. Περιβαλλοντολόγος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με Α’ βαθμό, στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα μελετών και συμμετέχει στο Τεχνικό Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου, που αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του, τον Μπούρτζο Τριαντάφυλλο, Π.Ε. Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, με Α’ βαθμό, Αναπλ. Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ως πρόεδρος από τα μέλη του Συμβουλίου ορίζεται ο Αναγνώστου Κωνσταντίνος, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, με Α΄ βαθμό, με αναπληρωτή αυτού, τον Ρεπανά Ιωάννη, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό, με Α΄ βαθμό.

Ως γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Τασιούλα Κωνσταντία, Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, με Α’ βαθμό, υπάλληλος του Τμήματος Δομών και Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. (Έδρα), Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρώτριά της, την Τούμπα Μαρία, Δ.Ε. Εργοδηγών, με Α΄ βαθμό υπάλληλος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ.Τ.Ε. (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής του Συμβουλίου είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος, για έκαστο θέμα που συζητείται κάθε φορά και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από το νόμιμο αναπληρωτή του, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/31-01-2013.

Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Συμβουλίου, ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ. Α΄).

Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου είναι διετής, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Π.Δ. 7/2013 και λήγει την 31-12-2021.

Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κασαπίδης Γεώργιος

Συνημμένα:

Η Συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω9957ΛΨ-ΠΞΨ