Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων στα πλαίσια του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016

Επιτροπές ΠΔΜ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β. Του π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Της με αρ. πρωτ. 5117/280/28-02-2011 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, «Τοποθέτηση υπαλλήλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.

δ. Της με αρ. πρωτ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/τ.Β’/2016) κοινής υπουργικής απόφασης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020),

Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και

Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ».

ε. Της με αριθμ. 8585/10-10-2016 (ΦΕΚ 3322/τ.Β’/17-10-2016) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020».

στ. Της με αρ. πρωτ. 8837/14-10-2016 (ΦΕΚ 3442/τ.Β’/25-10-2016) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  1. Την εισήγηση της αναπλ. Προϊσταμένης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αποφασίζουμε

(ΑΔΑ: 70ΗΦ7ΛΨ-0Χ3)

  1. Τη συγκρότηση τριμελής επιτροπής εξέτασης ενστάσεων στα πλαίσια του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016, όπως παρακάτω:

Τακτικά μέλη:

Α) Παρασκευή Λιόλιου του Αχιλλέα με Α.Δ.Τ. ΑΕ 334260, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων) με βαθμό Α’, αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Β) Μαριάνθη Μακρίδου του Αλεξάνδρου με Α.Δ.Τ. ΑΙ 326512, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων) με βαθμό Α’, αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Γ) Ιωάννα Σαββίδου του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. ΑΗ 293789, του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας με βαθμό Α΄, υπάλληλο του Τμήματος Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αναπληρωματικά μέλη:

Α) Ευθύμιος Μπατιάνης του Αθανασίου με Α.Δ.Τ. Ξ 636849, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων) με βαθμό Α’, αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Β) Κυριακή Κοκκέρη του Χρήστου με Α.Δ.Τ. Ρ 870569, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων) με βαθμό Α’, υπάλληλο Τμήματος Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Γ) Αικατερίνη Δίου του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ 806250, του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας με βαθμό Α΄, υπάλληλο του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

  1. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 της με αριθμ. 8585/10-10-2016 (ΦΕΚ 3322/τ.Β΄/17-10-2016) υπουργικής απόφασης και του άρθρου 14 της με αριθμ. 8837/14-10-2016 (ΦΕΚ 3342/Β΄/25-10-2016) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, έργο της ανωτέρω επιτροπής είναι η εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων στο υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2016, κατά της σχετικής απόφασης των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.
  2. Η επιτροπή εξετάζει το σύνολο των ενστάσεων από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και συντάσσει αιτιολογημένο πόρισμα.
  3. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ότι άτομα που έχουν λειτουργήσει ως αξιολογητές της αίτησης στήριξης δεν συμμετέχουν στη διαδικασία εξέτασης προσφυγής που αφορά στη συγκεκριμένη αίτηση.
  4. Οι ενστάσεις εξετάζονται ως προς τη νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας στρέφονται όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και είτε απορρίπτονται είτε γίνονται δεκτές.
  5. Η εξέταση των ενστάσεων από την επιτροπή ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας ενός μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της φυσικής αίτησης της ένστασης στις ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων.
  6. Το πόρισμα αποφάσεων επί των ενστάσεων της επιτροπής επικυρώνεται με την υπογραφή του από τα μέλη της επιτροπής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης