Εργασίες αποχιονισμού

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Προμήθεια Λεπίδας Αποχιονισμού για την ΠΕ Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Προμήθεια Λεπίδας Αποχιονισμού για την ΠΕ Καστοριάς

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς/ΠΔΜ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/16 και προκειμένου να προβεί στη ανάθεση της ως άνω προμήθειας,

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Λεπίδας αποχιονισμού» (CPV: 43313100-1). 

Προϋπολογισμός (μαζί με Φ.Π.Α.) : 22.000,00 € (Κ.Α.Ε.  03.072.1321.01)

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 03-10-2019, ημέρα Πέμπτη, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Καστοριάς (Διοικητήριο, 3ος όροφος).

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης.

Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνημμένη “Μελέτη Λεπίδας Αποχιονισμού”.

Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Τηλ.: 24670-82004, fax: 24670-82004).

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Δημήτριος Σαββόπουλος


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

Η λεπίδα θα αποτελείται από την πλάκα προσαρμογής (κατασκευής σύμφωνα με προδιαγραφές DIN), η οποία θα βιδώνεται μόνιμα στην ήδη υπάρχουσα πλάκα προσαρμογής του οχήματος, και την κυρίως λεπίδα.

Το σύστημα προσάρτησης της λεπίδας στην πλάκα προσαρμογής πρέπει να προσφέρει ταχεία προσαρμογή και θα πρέπει αυτή η εργασία να υλοποιείται από ένα άτομο.

Η λεπίδα αποχιονισμού πρέπει να είναι ύψους τουλάχιστον 1000 mm, με συνολικό μήκος από 3400 mm έως 3600 mm και, γωνία κλίσεως ως προς τον κατά μήκος άξονα 30ο τουλάχιστον.

Το βάρος της λεπίδας χωρίς τη πλάκα προσαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον 900 kg. Η λεπίδα πρέπει να διαθέτει σύστημα ασφαλείας, το οποίο θα αποτελείται από υδραυλικές μπουκάλες με υποβοήθηση αζώτου και θα επιτρέπει την στιγμιαία ανάκληση της λεπίδας, όταν κατά την κίνηση συναντήσει «κρυμμένο» εμπόδιο επί του οδοστρώματος, όπως π.χ. διαχωριστικά λωρίδων κυκλοφορίας (μάτια της γάτας).

Επίσης, τα άκρα της λεπίδας θα φέρουν ένθετα από πολυουρεθάνη για την αποφυγή πρόσκρουσης σε εμπόδια (στηθαία, πεζοδρόμια κ.λ.π.).

Η λεπίδα στο κάτω μέρος, όπου εφάπτεται με το έδαφος, πρέπει να φέρει λάμα απόξεσης από χάλυβα (400 ΗΒ) ύψους 200 mm περίπου και πάχος 20 mm, καθ’ όλο το μήκος της λεπίδας, για την αντιμετώπιση πεπιεσμένου χιονιού και πάγου.

Ο αποχιονισμός πρέπει να εκτελείται με απόλυτη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ακόμη και με μεγάλες ταχύτητες.

Οι κινήσεις της λεπίδας θα γίνονται από υδραυλικό σύστημα τριών (3) λειτουργιών – έξι (6)

σωληνώσεων με μπουκάλα αζώτου (το οποίο θα συνδεθεί με την ήδη υπάρχουσα μιζαντλία

24 V ).

Η λεπίδα θα πρέπει να φέρει ανεξάρτητό σύστημά φωτισμού (LED) στα δύο άκρα της, για

την αναγνώριση της θέσης του παρελκόμενου κατά τον νυχτερινό αποχιονισμό, το οποίο θα

ενεργοποιείται από την καμπίνα του οδηγού.

Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερα σε μέγεθος για να μην

εμποδίζουν την ορατότητα του οδηγού.

Συνημμένα:

Δείτε εδώ τη Μελέτη για την Προμήθεια Λεπίδας Αποχιονισμού ΠΕ Καστοριάς