Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Προμήθεια Λεπίδας Αποχιονισμού για την ΠΕ Καστοριάς

Εργασίες αποχιονισμού

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/16 και προκειμένου να προβεί στη ανάθεση της ως άνω προμήθειας,

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Λεπίδας αποχιονισμού» (CPV: 43313100-1).

Προϋπολογισμός (μαζί με Φ.Π.Α.) : 22.000,00 € (Κ.Α.Ε.  03.072.1321.01)

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 03-10-2019, ημέρα Πέμπτη, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Καστοριάς (Διοικητήριο, 3ος όροφος).

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης.

Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνημμένη “Μελέτη Λεπίδας Αποχιονισμού”.

Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Τηλ.: 24670-82004, fax: 24670-82004).

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 

 

Δημήτριος Σαββόπουλος

Συνημμένα:

Δείτε εδώ τη Μελέτη Προμήθειας Λεπίδας Αποχιονισμού