Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το Πρόγραμμα «Εφαρμογή του αντικειμένου κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ και Δ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το Πρόγραμμα «Εφαρμογή του αντικειμένου κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ και Δ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής Νέων Δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών στα πλαίσια του προγράμματος «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ και Δ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Γρεβενών έτους 2019.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Προτίθεται να προχωρήσει: Σε διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης των Νέων δρομολογίων που προέκυψαν μετά την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019 για την ανάθεση του έργου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Γρεβενών σχετικά με το αντικείμενο της κολύμβησης.

Προϋπολογισμού 7.369,36 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (CPV 60130000)

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στο τμήμα Προμηθειών στο Διοικητήριο της ΠΕ Γρεβενών την Τετάρτη 27/03/2019 και ώρα 09:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει μαζί με την οικονομική τους προσφορά να καταθέσουν στην Π.Ε Γρεβενών στο τμήμα προμηθειών τα παρακάτω

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), στην οποία να δηλώνετε ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς σας δεν βρίσκεστε σε καμία από τις καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 για τις οποίες
οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την ανάληψη δημόσιας σύμβασης.

2. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

• Ο αριθμός κυκλοφορίας των Λεωφορείων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δρομολογίου, το είδος οχήματος, ο αριθμός των θέσεων αυτών και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας έκαστου.

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των Λεωφορείων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου και τα οποία έχουν δηλωθεί στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.

4. Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέμενα Λεωφορεία διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών.

5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίων συμβολαίων

6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης.

7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας οδικού μεταφορέα για κάθε ιδιοκτήτη λεωφορείου.

8. Ευκρινές φωτοαντίγραφο εξόφλησης τελών κυκλοφορίας του έτους 2019.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο μειοδότης θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ΕΦΚΑ

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του  νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς