ΠΕ Κοζάνης: Αποκατάσταση του μνημείου πεσόντων Ανατολικού

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αποκατάσταση Μνημείου Πεσόντων Ανατολικού ΠΕ Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αποκατάσταση Μνημείου Πεσόντων Ανατολικού ΠΕ Κοζάνης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αποκατάσταση Μνημείου Πεσόντων Ανατολικού ΠΕ Κοζάνης

Έχοντας υπόψη,

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 6. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 9. Την αρίθμ 6405/11-2-2022 απόφαση συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β’/2022).
 10. Το αριθμ. πρωτ. 95811/15-7-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008926666) πρωτογενές-έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κοζάνης, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας μέσω του αριθμ πρωτ. 95811/15-7-2022 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης.
 11. Το αρίθμ πρωτ. 12470/11-6-2021 έγγραφο της Τοπ. Κοινότητας Ανατολικού Δήμου Εορδαίας.
 12. Την αριθμ. 1351/21 (ΑΔΑ: ΨΚΚΛ7ΛΨ-Φ9Ω) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
 13. Την αρίθμ. 3219/21 (ΑΔΑ: 6ΠΩΝ7ΛΨ-ΝΑΙ) έκθεση ανάληψης δαπάνης στο ΚΑΕ 072.0869 για το οικονομικό έτος 2022.
 14. Την αρίθμ. 477/22 (ΑΔΑ: 9Γ3Ρ7ΛΨ-ΨΣΛ/ΑΔΑΜ: 22REQ010691040) έκθεση ανάληψης δαπάνης στο ΚΑΕ 072.9789.01.02009, για το οικονομικό έτος 2022.
 15. Την ανάγκη για την προμήθεια των εν λόγω για την αποκατάσταση του Μνημείου Πεσόντων στην Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προσκαλείσθε να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια διαφόρων υλικών για την αποκατάσταση Μνημείου Πεσόντων της ΤΚ Ανατολικού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ανωτέρω προμήθεια, την οποία και θα αναλάβετε να υλοποιήσετε, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 14.824,20€ (συμπ Φ.Π.Α.).

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα συνημμένα έγγραφα και την ανωτέρω Τεχνική Περιγραφή και θα αφορά στο σύνολο της δαπάνης. Στο φάκελο που θα κατατεθεί θα πρέπει να περιέχονται τα κάτωθι:

 1. Προσφορά
 2. Ασφαλιστική Ενημερότητα
 3. Φορολογική Ενημερότητα
 4. ΕΦΚΑ (Ταμείο κύριας Ασφάλισης)
 5. Ποινικό μητρώο ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ότι μέχρι σήμερα δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/16)

Σημείωση: Για τις ανωτέρω 4 και 5 περιπτώσεις για εταιρείες ΙΚΕ του Διαχειριστή-εκπροσώπου.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνετε ότι συμμορφώνεστε με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους όπως αυτοί αποτυπώνονται στην παρούσα και στα συνημμένα έγγραφα.
 2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομική προσφορά να αποσταλεί σε κλειστό φάκελο μέχρι και 21 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Ημιόροφος, γραφείο 25,  Δημοκρατίας 27, 50100, Κοζάνη.

Δεν γίνεται δεκτή εναλλακτική προσφορά καθώς και προσφορά, η οποία θα υπερβαίνει τον ποσό του προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Θα ακολουθήσει η υπογραφή σύμβασης η διάρκεια της οποίας ορίζεται από την υπογραφή της έως και την παραλαβή των υλικών από την Επιτροπή Παραλαβής της ανωτέρω αρμόδιας Δ/νσης.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το συμβατικό ποσό (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και όλες    οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που βαρύνουν τον προμηθευτή ως εξής:

 • Κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,07 %

Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%

 • Κράτηση 0,02% υπέρ ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
 • Κρατήσεις υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%

Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΑΕΠΠ

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%

 • Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 4%, (σε τιμολόγιο προμήθειας) επί του καθαρού ποσού (παρ. 2, άρθρο 64 Ν. 4172/13, όπως ισχύει, ΠΟΛ 1028/2014).

Σε περίπτωση τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, με την οποία τροποποιούνται τα ανωτέρω ποσοστά, θα ισχύουν τα νέα ποσοστά κρατήσεων και όπως ειδικότερα θα ορίζεται στις σχετικές διατάξεις.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση από τον ανάδοχο των απαραίτητων παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής όπως ορίζονται στο άρθρο 200 του ν.4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, κατόπιν της οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί και να παρέχει στον αρμόδιο υπάλληλο, στον οποίο έχει ανατεθεί η επίβλεψη οποιαδήποτε σχετική πληροφορία καθώς και να τηρήσει επακριβώς τους όρους που περιγράφονται στα συνημμένα έγγραφα.

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται πλήρως ότι δεν θα κοινοποιήσουν σε τρίτους, παρά μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση, οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή κατόπιν συμφωνίας θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερόμενων εγγράφων, αναφορών οργανωτικών πληροφοριών, σχεδίων εικόνων κλπ. ή πληροφοριών που μπορεί να σχετίζονται με την εσωτερική οργάνωση της ΠΔΜ, τον τρόπο λειτουργία των συστημάτων, καθώς και πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών και γενικά οικονομικών και επαγγελματικών φορέων.

Αθέτηση του καθήκοντος της εχεμύθειας εκ μέρους ενός των συμβαλλομένων μερών θα συνεπάγεται έναντι του αντισυμβαλλόμενου υποχρέωση αποζημίωσης και αποκατάστασης της τυχόν ζημιάς, παύσης κοινοποίησης των εμπιστευτικών υπηρεσιών.

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

 

Συνημμένα:

 1. Το αρίθμ 95811/15-7-2021 έγγραφο της ΔΤΕ Π.Ε. Κοζάνης μαζί με τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμό δαπάνης (pdf)
 1. Η πρόσκληση με το πρότυπο έντυπο προσφοράς (pdf).

 

prosklisi-apokatastasis-mnimeioy-pesonton-anatolikoy-pe-kozanis