Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε. Καστοριάς – Λήξη Προσφορών 8-5-2020

Ιατρικές Ειδικότητες

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε. Καστοριάς.

Η Π.Ε. Καστοριάς / Π.Δ.Μ. προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας και έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

(9Ρ6Υ7ΛΨ-ΥΥ2)

Τη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση κλειστών προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας, με διάρκεια σύμβασης ένα έτος από την υπογραφή των συμβάσεων.

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες αποτελούν διακριτά τμήματα και φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/α Αιτούμενη υπηρεσία Ώρες απασχόλησης ετησίως Συνολική εκτιμώμενη Αξία με Φ.Π.Α.
1 Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας 75 ώρες 2.625,00€
2 Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας 75 ώρες 2.625,00€

Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων της Π.Ε. Καστοριάς ανέρχεται στους 114 μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην κατηγορία Γ και 9 μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην κατηγορία Β, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5.250,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 03.072.0342.01.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μία μόνο προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 08/05/2020 και ώρα 11:00π.μ. στο πρωτόκολλο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς, γραφείο 5, 2ος όροφος.

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) οι φάκελοι των προσφορών θα γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 11:30π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 του Ν. 3850/2010, όπως ισχύει.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά και τα ακόλουθα:

1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α ́75), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ημερομηνία την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν, και θα δηλώνεται ότι:

Α) Δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

Β) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Γ) Ότι δεν συντρέχουν οι λοιποί λόγοι αποκλεισμού από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016.

2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το, οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

3.Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.

4.Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.και κατά περίπτωση,

Για τον Ιατρό Εργασίας:

  • Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
  • Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής του εργασίας και δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
  • Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων όπου ο υποψήφιος ασκεί καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Ν. 3850/2010 (αρ. 9, παρ. 4) και στο Ν. 3996/2011 (αρ. 29, παρ.3) προκειμένου να υποβληθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Για τον Τεχνικό Ασφαλείας.

  • Αντίγραφο Πτυχίου: α) Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή β) Πανεπιστημιακής Σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, τμήματος Χημικών ή γ) Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνικής ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.)
  • Προϋπηρεσία η οποία υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α ́και β’ τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ’ τουλάχιστον πενταετή