Υψηλή Γέφυρα Σερβίων

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Δομική Ενίσχυση και Αποκατάσταση Ακραίων Σπονδύλων Μ6.2 Υψηλής Γέφυρας Σερβίων»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Δομική Ενίσχυση και Αποκατάσταση Ακραίων Σπονδύλων Μ6.2 Υψηλής Γέφυρας Σερβίων»

 

Προϋπολογισμού: 152.022,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο Ανάθεσης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2ββ, παρ.2γ και 32Α παρ. β «Προσφυγή στη διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση», καθώς και τις διατάξεις περί επιβλέψεως έργου.
 5. Την με αριθμ. πρωτ. 6405/19-01-2022 απόφαση στου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563Β/11-02-2022) «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 6. Την με αριθμ. 2/05-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΗΝΒ7ΛΨ-ΛΣ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή της δωρεάς της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Δομικής Ενίσχυσης και Αποκατάστασης Ακραίων Σπονδύλων Μ6.2 Υψηλής Γέφυρας Σερβίων», από την Υποδιεύθυνση Γεφυρών της Εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και του Εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών (ΕΠΑΥΚ) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. (στο εξής «Δωρητής»).
 7. Η με Α.Π. 6404/13-01-2023 Απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης της Μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος.
 8. Την με αριθμ. 3/05-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΜΤ7ΛΨ-ΧΣ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 152.022,96€ για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.
 9. Την με αριθμ. πρωτ. 2480/04-01-2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΔΛ7ΛΨ-44Ο ΑΔΑΜ: 23REQ011976962) απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία δεσμεύθηκε πίστωση συνολικού ύψους 152.022,96€ σε βάρος του ΚΑΕ 02.00.073.9789.114 και καταχωρήθηκε με α/α 274 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 10. Την με αριθμ. 3/09-01-2023 (ΑΔΑ: 979Λ7ΛΨ-ΚΧΠ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποφασίσθηκε η ανάθεση του έργου του εν λόγω έργου να γίνει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016.

 

προτίθεται να προβεί σε ανάθεση του έργου «Δομική Ενίσχυση και Αποκατάσταση Ακραίων Σπονδύλων Μ6.2 Υψηλής Γέφυρας Σερβίων» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής και συντασσόμενη υποχρεωτικά σε έντυπο οικονομικής προσφοράς της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ολογράφως και αριθμητικώς για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 95 του N-4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) στον προϋπολογισμό της μελέτης που ανέρχεται στο ποσό 152.022,96 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.

 

Και ως εκ τούτου

Σας προσκαλεί

να υποβάλετε στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 ΚΟΖΑΝΗ έως τις 23/01/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης οικονομικών προσφορών), έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Δομική Ενίσχυση και Αποκατάσταση Ακραίων Σπονδύλων Μ6.2 Υψηλής Γέφυρας Σερβίων», υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη  του έργου. Οι προσφορές θα ανοιχθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στις 26-01-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. παρουσία των συμμετεχόντων εφόσον το επιθυμούν.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Με το παρόν έργο πρόκειται να υλοποιηθούν επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ρηγματώσεων και προσθηκών – ενισχύσεων με εξωτερικές προεντάσεις στο συγκεκριμένο τμήμα της Γέφυρας, καθώς προέκυψε πως είναι άμεσα απαραίτητη η άρση των τοπικών βλαβών και ρηγματώσεων τουλάχιστον στο σημείο Μ6-2 του «φορέα» αυτής, το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης για την εξασφάλιση της Φέρουσας Ικανότητάς της.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ επισυνάπτονται τα παρακάτω τεύχη:

 1. η Τεχνική Περιγραφή και ένα σχέδιο λεπτομερειών του έργου, όπως συντάχθηκε από τον Δωρητή
 2. ο Προϋπολογισμός
 3. το Τιμολόγιο
 4. η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 5. το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
 6. ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας, όπως συντάχθηκαν από την Υπηρεσία

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Δομική Ενίσχυση και Αποκατάσταση Ακραίων Σπονδύλων Μ6.2 Υψηλής Γέφυρας Σερβίων» (pdf)

 

domiki-enischysi-kai-apokatastasi-akraion-spondylon-m6-2-ypsilis-gefyras-servion-pdm