Πρόσκληση στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Μετατάξεις
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συστάθηκε με το αρ. 53 του Ν. 4314 (ΦΕΚ 265/Α/2014), με τον οποίο η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» μετονομάστηκε σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΤΠΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σκοπός της ΕΔΟΤΠΕ είναι η υποστήριξη του Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στον τομέα ΤΠΕ (α) στο σχεδιασμό των πολιτικών του, στον προγραμματισμό, την εξειδίκευση, την προετοιμασία και την υλοποίηση Δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία [ΕΔΕΤ] μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ [ΕΠ/ΕΣΠΑ] 2014-2020 και άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων/χρηματοδοτικών εργαλείων και (β) στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών του σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ [ΕΠ/ΕΣΠΑ].
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων από Φορείς του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 34, 38 και 59 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014), για την πλήρωση συνολικά δεκατριών (13) θέσεων και ειδικότερα:
Α. Έντεκα (11) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), που κατανέμονται ενδεικτικά ως εξής:
Έξι (6) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών, με συναφές πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο ή πτυχίο θετικών επιστημών με εμπειρία στο σχεδιασμό, την κοστολόγηση, τη διαχείριση έργων ΤΠΕ
Δύο (2) θέσεις ΠΕ Νομικών, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διαγωνισμών, δημοσιών συμβάσεων σε θέματα κρατικών ενισχύσεων και πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων έργων
Τρεις (3) θέσεις ΠΕ Οικονομολόγων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μηχανικών οποιασδήποτε ειδικότητας ή Θετικών Επιστημών, με εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, πληρωμών, ΠΔΕ, Δημόσιου Λογιστικού
Β. Μία (1) θέση κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Μία (1) θέση ΤΕ οποιασδήποτε ειδικότητας, με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων
Γ. Μία (1) θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με γνώσεις σε θέματα διοικητικών διαδικασιών, χρήσης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και εφαρμογών γραφείου (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, προγράμματα παρουσιάσεων)

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση