Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
A. Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) που συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4412/2016 (Α ́147), έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής. Η Α.Ε.Π.Π. έχει ως έδρα το Νομό Αττικής (κτίριο ΚΕΡΑΝΗ, Λεωφ.Θηβών 196-198).

Η Α.Ε.Π.Π. απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Υπόκειται μόνο στον έλεγχο της Βουλής, σύμφωνα με τον κανονισμό της.
Για να εξασφαλισθεί η άμεση λειτουργία της Α.Ε.Π.Π., κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, κρίνεται απαραίτητη η στελέχωσή της με το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό.
Δεδομένης της δημοσιονομικής κατάστασης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει υιοθετήσει την αρχή να εξαντλεί σε κάθε περίπτωση τις δυνατότητες των ήδη διαθέσιμων υλικών και ανθρωπίνων πόρων του Ελληνικού Δημοσίου, πριν προβεί σε ενέργειες απόκτησης νέων, που αυξάνουν τόσο τη δαπάνη της ίδιας της Αρχής όσο και την συνολική δημόσια δαπάνη. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προτίθεται να προβεί στη στελέχωση της Αρχής με αποσπάσεις προσωπικού τριετούς διάρκειας, όπως ορίζει το άρθρο 357 του ν. 4412/2016 (Α΄147).
Οι εν λόγω αποσπάσεις διενεργούνται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4487/2017, οι αποσπάσεις που πραγματοποιούνται κατ’ εξαίρεση για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της Α.Ε.Π.Π. κατά τα δύο (2) πρώτα έτη από τη συγκρότησή της, εξαιρούνται, για το ίδιο διάστημα από τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται δυνάμει των διατάξεων του ν. 4440/2016 όπως ισχύει.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση