Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις της ΠΕ Γρεβενών για ένα (1) έτος»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις της ΠΕ Γρεβενών για ένα (1) έτος»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις της ΠΕ Γρεβενών για ένα (1) έτος»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει πρόσκληση, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις της ΠΕ Γρεβενών για ένα (1) έτος » προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.325,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της ΠΕ Γρεβενών (Γραφείο 421 – Τμήμα Προμηθειών – Κανδρεβιώτου Αθηνά).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31/10/2022 και ώρα 10:00

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

kimdis-prosklisi-ekdil-endiaf-texnikos-asfaleias-2022