Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ)

ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ
Η ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ, προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της και να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο έργο της, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο τομέα ή από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει:
1.Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007–2013» (ΦΕΚ267/τ.Α/03.12.2007) και ειδικότερα το άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι δύο (2) και αναλύονται ως ακολούθως:

  • Μία (1) θέση ΠΕ Μηχανικών, με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων,
  • Μία (1) θέση ΠΕ ανεξαρτήτου ειδικότητας, με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Για τη στελέχωση της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 πα?%8