Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Μετατάξεις
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔΕΠΠΘ) προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της σύμφωνα με τις εγκεκριμένες θέσεις εργασίας της, ενδιαφέρεται να προβεί σε μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4128/2013 (ΦΕΚ 51/ Α ́/28.2.2013) άρθρο πρώτο και το Ν.4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ισχύει, με απόσπαση ή μετακίνηση για πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.

Οι προς πλήρωση θέσεις, είναι συνολικά 8 Π.Ε. και 2 Τ.Ε. και κατανέμονται ως ακολούθως:

• Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Π.Ε. Μηχανικών. Εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Έργων ή και
διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι απαιτητή.
• Μία (1) θέση Π.Ε. Οικονομολόγων – Οικονομικών Επιστημών. Εμπειρία σε θέματα Ιδιωτικών Επενδύσεων ή Έργων/Δράσεων Κοινωνικού Ταμείου ή και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι απαιτητή.
• Μία (1) θέση Π.Ε. Πληροφοριακών Συστημάτων – Πληροφορικής. Εμπειρία σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων είναι απαιτητή, ενώ εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων αξιολογείται θετικά.
• Μία (1) θέση Π.Ε. Νομικών. Εμπειρία σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσίων έργων ή και Ιδιωτικών Επενδύσεων, είναι απαιτητή, ενώ εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων αξιολογείται θετικά.
• Μία (1) θέση Π.Ε. Γεωτεχνικών – Γεωπόνων. Εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Έργων ή και Ιδιωτικών Επενδύσεων Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης ή και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι απαιτητή.
• Μία (1) θέση Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού. Εμπειρία σε θέματα Έργων/Δράσεων Κοινωνικού Ταμείου ή και Δημόσιας Διοίκησης – Οικονομικής διαχείρισης, ή και Δημοσίων έργων ή Ιδιωτικών Επενδύσεων, είναι απαιτητή, ενώ εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων αξιολογείται θετικά.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση