Διαγωνισμός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαριότητα των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας και των Υπηρεσιών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας έτους 2016

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαριότητα των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας εντός και εκτός Διοικητηρίου και των Υπηρεσιών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για το έτος 2016.

Οι δικαιούχοι κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας Αναπληρωτές Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Φλώρινας προκειμένου να προχωρήσουν στην ανάθεση της καθαριότητας των υπηρεσιών τους και έχοντας υπόψη:

  1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 του Ν.2672/98 ΦΕΚ 290 Τ.Α/28-12-98 «Οικονομικοί Πόροι και άλλες διατάξεις» όπου ορίζεται ότι οι τέως νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, με απόφαση του νομαρχιακού τους συμβουλίου δύνανται να θεσπίζουν πάγια χορηγήματα καθαριότητας για την αντιμετώπιση αντίστοιχων δαπανών των υπηρεσιών που υπάγονται σ΄ αυτές (Δ/νσεων, αυτοτελών τμημάτων και αυτοτελών γραφείων).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 σύμφωνα με το οποίο το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, κλπ. επιτρέπεται να αναθέτουν με σύμβαση έργου τις υπηρεσίες καθαριότητας μόνο εφόσον η αμοιβή του αναδόχου δεν υπερβαίνει την απαιτούμενη δαπάνη για την πληρωμή των κενών οργανικών θέσεων του οικείου κλάδου ή ειδικότητας.
  4. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ.αριθμ. 146 (ΦΕΚ 239/Α΄/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Πατήστε εδώ.