ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στα μητρώα ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στα μητρώα ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στα μητρώα ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση, προκειμένου να στελεχωθεί περαιτέρω το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Στελέχωση Μητρώου Αξιολογητών – Σκοπός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση, με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα, προκειμένου να στελεχωθεί περαιτέρω το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), η σύσταση του οποίου προβλέπεται στο άρθρο 7 του Προεδρικού Διατάγματος 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον. 3908/2011» (Α ́83), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 1 του Π.Δ. 158/2013 (Α ́250).

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 4399/2016 το ΕΜΠΑ αξιοποιείται για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στα καθεστώτα του νόμου αυτού.

Τα εγγεγραμμένα με παλαιότερες αποφάσεις μέλη, δεν υποχρεούνται στην εκ νέου υποβολή αίτησης.

Σχετική πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΑ

 

Καλεί επίσης, κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση, προκειμένου να στελεχωθεί το

Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ)  για την εξυπηρέτηση της

παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις των

αναπτυξιακών νόμων.

Στελέχωση Μητρώου Ελεγκτών – Σκοπός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την εξυπηρέτηση της παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση, με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα, προκειμένου να στελεχωθεί το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), η σύσταση του οποίου προβλέπεται στο άρθρο 11 του Προεδρικού Διατάγματος 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον. 3908/2011» (Α ́83), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 1 του Π.Δ. 158/2013 (Α ́250) και αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 αυτού με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του νόμου 4399/2016 (Α ́ 117).

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 4399/2016 το ΕΜΠΕ αξιοποιείται για τα επενδυτικά

σχέδια που θα υπαχθούν στα καθεστώτα του νόμου αυτού και σύμφωνα με το άρθρο 85

παρ. 1 του ιδίου νόμου και για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των

νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.

Τα εγγεγραμμένα με παλαιότερες αποφάσεις μέλη, δεν υποχρεούνται στην εκ νέου υποβολή αίτησης.

Σχετική πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΕ