Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (13ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (13ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (13ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α)των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,

β) των άρθρων 20-23 του ν.4440/2016 (Α΄ 224) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν,

γ) του ν. 3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του Π.Δ. 81/2017 (Α’ 113) «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων και των Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων και του τρόπου άσκησης αυτών»,

ε) του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνησης και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει,

στ) του Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει.

ζ) του Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

η) του Π.Δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 39), όπως ισχύει.

θ) του Π.Δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»,

2. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.40717/24-11-2017 υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), καθορισμός αρμοδιοτήτων και Ορισμός Μελών του Α΄ Τμήματος» του άρθρου 10 του ν.4369/2016 (Β΄ 4125) (ΑΔΑ: 6ΙΙΧ465ΧΘΨ-Μ8Ω),

3. Το Ειδικό Περίγραμμα Θέσης Εργασίας του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πρόσκληση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της,

4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα,

– τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου που προέκυψαν μετά την έκδοση του νέου Οργανισμού (Π.Δ. 123/2017 Α’ 151) για τη χάραξη και εφαρμογή εθνικής πολιτικής και δημιουργίας κατάλληλου θεσμικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την ανάπτυξη μεταφορικών και συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού

– την ανάγκη ενίσχυσης του επιτελικού χαρακτήρα του Υπουργείου με έμφαση στον εποπτικό και  ελεγκτικό του ρόλο

– την ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αξιοποίηση πόρων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Απευθύνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

 

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

Τα καθήκοντα της προς πλήρωση θέσης συνίστανται στην υλοποίηση της πολιτικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως αυτά προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 81/2017 και ειδικότερα αποτυπώνονται στο προσαρτημένο στην παρούσα Περίγραμμα Θέσης Εργασίας (Π.Θ.Ε.).

 

Για την Π.Δ.Μ.