Διαγωνισμός

Προμήθεια και μεταφορά 8000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού περιόδου 2017-2018 στο εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια και μεταφορά 8000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού περιόδου 2017-2018 στο εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ

 1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: προμήθεια και μεταφορά 8000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού περιόδου 2017-2018 στο εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ,  CPV: 34927100-2 .
 2. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 032,26 € (με Φ.Π.Α 656.000,00 €).
 3. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 580,65 ΕΥΡΩ. Προσφορά θα δοθεί για το σύνολο της προμήθειας.
 4. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 541 και υπόκειται στις κρατήσεις
  1. Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.Δη.Συ.
  2. Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ .
  3. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου
  4. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4 % .
 5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α)   κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)   κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)   τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και

δ)   σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τόνο.
 2. Παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα έως 26/09/2017 και ώρα 15:00.
 3. Παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής έως 01/10/2017  και ώρα 23:59 π.μ. (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ)
 4. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 180 ημέρες.
 5. Άνοιγμα των προσφορών: 06/10/2017  και ώρα  10:00 π.μ Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα
 6. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Άρθρο 379 ν. 442/16
 7. Πληροφορίες: Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ΠΔΜ τηλ. 2461351194.
 8. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ: 01/09/2017 (ID: 2017-120639)
 9. Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στο site της Π.Δ.Μ www.pdm.gov.gr

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Καρυπίδης Θεόδωρος

 

Συνημμένα:

Η περίληψη της διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΔΗΣ7ΛΨ-ΕΗΚ)

Η διακήρυξη

Το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ