Προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

Προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

Αριθμός Διακήρυξης  12/2018 (ΑΔΑ: ΨΦ1Κ7ΛΨ-9ΘΤ)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί «Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων»

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της  προμήθειας ορίζεται ως εξής:

Α)  40.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την προμήθεια (46)  πλήρη σετ υπολογιστών και τριών οθονών

B) 10.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την προμήθεια (15) ασπρομαυρών πολυμηχανημάτων, (4) έγχρωμων πολυμηχανημάτων, (8) ασπρόμαυρων εκτυπωτών, και (1) ενός fax

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 2/7/2018 και ώρα 10:00 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 2/7/2018 και ώρα 10:00. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 93, 94, και 95 του Ν. 4412/16.

Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της χαμηλότερης τιμής. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. H Eγγύηση συμμετοχής είναι 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α: 654 ευρώ  για το τμήμα Α, 165 ευρώ  για το τμήμα  Β.

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται στο τηλ: 2461351193 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο – Δημοκρατίας 27. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.orologa@pdm.gov.gr.

Ο Περιφερειάρχης

Καρυπίδης Θεόδωρος

 

 

Προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί «Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων»

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της  προμήθειας ορίζεται ως εξής:

Α)  40.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την προμήθεια (46)  πλήρη σετ υπολογιστών και τριών οθονών

B) 10.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την προμήθεια (15) ασπρομαυρών πολυμηχανημάτων, (4) έγχρωμων πολυμηχανημάτων, (8) ασπρόμαυρων εκτυπωτών, και (1) ενός fax