Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών – αναλωσίμων και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Εκχιονιστικά μηχανήματα

Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών – αναλωσίμων και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Αριθμός Διακήρυξης: 3/2019

Αρ. Πρωτοκόλλου: 23121/2061/07-02-2019

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL53
Τηλέφωνο 2461351194
Φαξ 2461047209
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο x.toumpas@pdm.gov.gr
Αρμόδιοι για πληροφορίες 1. Για τη Διακήρυξη Τούμπας Χρήστος – 2461351194

2. Για τις Προδιαγραφές  – 2461351250,

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν διάθεση από το Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρατίας 27, Ημιόροφος Γραφείο 25

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση:  http://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/ .

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΩΚΟ/2008/ΕΠ04100000 ΚΩΔ. 2014ΕΠ541000002 ΤΗΣ ΣΑΕΠ 541.

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 9471 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα 071.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή συναφών υπηρεσιών εργασιών επισκευής-συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία, για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητάς της.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  5000000-9,

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα

α/α  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
21 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΛΕΣ 5.000,00 167
22 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΟΛΕΣ 1.500,00 50
23 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΛΕΣ 1.000,00 33
24 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΛΕΣ 1.500,00 50
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΛΕΣ 1.000,00 33
27 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ A/C ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΕΣ 1.000,00 33
28 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 33
  ΣΥΝΟΛΟ 2   12.000,00 399

Προσφορές υποβάλλονται για οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω τμημάτων (ένα ή περισσότερα και συνδυασμό αυτών) ή και για όλα τα Τμήματα και για το σύνολο των  απαιτούμενων εργασιών που περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, για το σύνολο των Τμημάτων, ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από της υπογραφής της και για ένα έτος, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για τρείς επιπλέον μήνες και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη πίστωση.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν υποχρεούται στην απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων ανταλλακτικών και αναλωσίμων και στην εκτέλεση του συνόλου των εργασιών συντήρησης ούτε κατ επέκταση στην εξάντληση της συνολικής πίστωσης, αλλά εξαρτάται από τις προκύπτουσες κάθε φορά ανάγκες επισκευών συντηρήσεων.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  αποκλειστικά βάση χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με την παρ. 2.3.1 της παρούσας.

Διευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός των προς ανάθεση συνολικών ποσοτήτων ανταλλακτικών και υπηρεσιών (εργατοωρών), λόγω απρόβλεπτων και άγνωστων κάθε φορά βλαβών που μπορεί να προκληθούν σε συνάρτηση και με τις συνθήκες λειτουργίας των οχημάτων-μηχανημάτων, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Για το λόγο αυτό ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας δεν περιλαμβάνει ποσότητες επι μέρους ανταλλακτικών-υπηρεσιών, αλλά μόνο την εκτίμηση της δαπάνης, κάθε ομάδας και του συνόλου των ομάδων με βάση στοιχεία ανάλογων δαπανών προηγούμενων  ετών (παρ. 11 άρθρου 11 του ν 4412/16).

Έτσι έγινε προσπάθεια προσδιορισμού των πιθανών ανταλλακτικών-υλικών και εργασιών που είναι πιθανό να προκύψουν, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κάτι που δεν αποκλείει, λόγω του απρόβλεπτου των βλαβών και άλλες εργασίες και ανταλλακτικά που ενδέχεται να απαιτηθούν και δεν περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό κατάλογο του Παραρτήματος Ι.

Σε αυτή την περίπτωση θα ισχύουν οι τιμές της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου

Ο συμμετέχων μαζί με την προσφορά του θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού τον τελευταίο επίσημο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών του κατασκευαστή ή επίσημου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα για τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει στον διαγωνισμό.

Η προμήθεια θα είναι τμηματική κατόπιν παραγγελίας καθ΄ όλη την διάρκεια του συμβατικού χρόνου, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η διάθεση και κατανομή των προαναφερομένων ποσών θα γίνει βάση πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά την διάρκεια του έτους.

Δύναται η Π.Ε Κοζάνης να προχωρήσει σε αύξηση ή μείωση ποσών ανά τμήμα σε περίπτωση έκτακτων αναγκών ή ανυπαρξίας βλαβών σε κάποια τμήματα.

Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν καταγεγραμμένες βλάβες των οχημάτων & μηχανημάτων και επιπρόσθετα έγινε εκτίμηση για όλες τις πιθανές βλάβες που μπορεί να προκύψουν το επόμενο διάστημα.

Η σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, έγινε με βάση την εμπειρία και τα οικονομικά στοιχεία των τελευταίων ετών και ως εκ τούτου τα ποσά αυτά δεν είναι δεσμευτικά αλλά μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν, αρκεί στο σύνολό τους να   μην υπερβούν το συνολικό ποσόν του προϋπολογισμού ανά κωδικό για ένα έτος.

Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16

Ο Περιφερειάρχης

Καρυπίδης Θεόδωρος

 

Συνημμένα:

Η αριθμ. 3/2019 Διακήρυξη για την Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών – αναλωσίμων και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς