Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και των Νομικών Προσώπων Χωρικής Αρμοδιότητας της περιόδου 2018-2019

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και των Νομικών Προσώπων Χωρικής Αρμοδιότητας της περιόδου 2018-2019

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: Προμήθεια Υγρών Καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και των Νομικών Προσώπων Χωρικής Αρμοδιότητας της περιόδου 2018-2019, CPV:09135100-5, 09134100-8,09132100-4 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 189.263,68 (με ΦΠΑ 24%). (ΕΣΗΔΗΣ: α/α 65268).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της Υ.Α. 56902/215/2017.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής και συγκεκριμένα: για τα καύσιμα υπολογιζόμενη με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσης της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 189.263,68 € μαζί με το Φ.Π.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

α. Έλληνες

β. Αλλοδαποί

γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

δ. Συνεταιρισμοί

ε. Ενώσεις προμηθευτών

Η εγγύηση συμμετοχής, ορίζεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ. Π. Α., σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Όταν η προσφορά αφορά ένα επιμέρους είδος ή κατηγορία από το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, η εγγύηση συμμετοχής υπολογίζεται επί της προεκτιμώμενης αξίας που αντιστοιχεί στο επιμέρους είδος ή κατηγορίας εκτός Φ.Π.Α.

Τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, εφόσον ζητηθούν έγκαιρα από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

Αντίγραφο της διακήρυξης μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, οδός Κ. Ταλιαδούρη Τέρμα, αρμόδιος υπάλληλος Απόστολος Τζιουβάρας , τηλ. 2462353203 ή από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας https://grevena.pdm.gov.gr/

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12/11/2018 και ώρα 15:00

 

ΓΡΕΒΕΝΑ 10/10/2018

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

Σχετικά αρχεία:

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Αναλυτική Διακήρυξη

3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας

4. Προκήρυξη Σύμβασης

5. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (XML σε zip)