Πλακέτες ΠΔΜ

Προμήθεια τριακοσίων είκοσι πέντε (325) τεμαχίων πλακετών με σκοπό τη βράβευση 325 αθλητών-μαθητών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που διακρίθηκαν σε Εθνικό και Πανελλαδικό επίπεδο

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν της αριθμ. 3638/2018 (ΑΔΑ: 6ΩΛΦ7ΛΨ-Θ3Α) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια τριακοσίων είκοσι πέντε (325) τεμαχίων πλακετών με σκοπό τη βράβευση 325 αθλητών-μαθητών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που διακρίθηκαν σε Εθνικό και Πανελλαδικό επίπεδο.

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του αναδόχου αποτελεί η προμήθεια τριακοσίων είκοσι πέντε (325) τεμαχίων πλακετών με σκοπό τη βράβευση 325 αθλητών-μαθητών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που διακρίθηκαν σε Εθνικό και Πανελλαδικό επίπεδο.

Οι πλακέτες θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Πλακέτα σε κουτί πολυτελείας διαστάσεων 17Χ21 cm με χρυσό κούμπωμα
 • Στο εσωτερικό θα έχει βελούδινη θήκη υποδοχής πλακέτας διαστάσεων 15Χ19,5 cm.
 • Η εκτύπωση του θέματος θα γίνει σε ξύλο πάχους 0,1 mm σε τετραχρωμία.
 • Το δημιουργικό πρέπει να έχει γραπτή έγκριση από την Π.Δ.Μ. και τα δεδομένα εκτύπωσης θα είναι μεταβλητά.
 • Τεμάχια πλακετών: τριακόσια είκοσι πέντε (325)
 • Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 € (συμπερ. του ΦΠΑ).
 1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι και την 10/12/2018 ημέρα Δευτέρα στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος, γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50.100, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax) στον αριθμό 2461047209. Κριτήριο ανάθεσης, για την επιλογή, είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ της προμήθειας που ανταποκρίνεται στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της προμήθειας.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρεχόμενης προμήθειας θα δίνονται από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Π.Δ.Μ. στο τηλ. 2461351566 (e-mail: i.katanas@pdm.gov.gr)

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των προς προμήθεια ειδών, θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής.

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας.

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται με την υποβολή της προσφοράς τους να υποβάλουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Ασφαλιστική Ενημερότητα
 2. Φορολογική Ενημερότητα
 3. ΕΦΚΑ (Ταμείο κύριας Ασφάλισης)
 4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Κοζάνης.

 

Ο

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος