Λαμπτήρες

Προμήθεια λαμπτήρων για το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή Ζ.Ε.Π.)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν της αριθμ. 1785/18 (ΑΔΑ: 6Ρ977ΛΨ-ΕΨΚ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται και διατίθεται η πίστωση, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια λαμπτήρων για το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή Ζ.Ε.Π.).

  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του αναδόχου αποτελεί η προμήθεια λαμπτήρων οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί στο τέλος της παρούσης όπως και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εν λόγω.

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι και την 3-7-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος, γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50131, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax) στον αριθμό 2461047209. Κριτήριο ανάθεσης, για την επιλογή, είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ της προσφοράς που ανταποκρίνεται στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της προμήθειας. 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που διέπουν τους λαμπτήρες.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρεχόμενης προμήθειας θα δίνονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Μ. στο τηλ. 2461052687.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης προμήθειας και η επιτυχής διαδικασίας της θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.287,80 € (συμπερ. του ΦΠΑ).

  1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται με την υποβολή της προσφοράς τους να υποβάλουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Ασφαλιστική Ενημερότητα
  2. Φορολογική Ενημερότητα

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

Συνημμένα:

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λαμπτήρων