Προμήθεια Εξοπλισμού για το Εργοτάξιο της Δ.Τ.Ε (Έδρας)/Π.Δ.Μ στο Πεντάλοφο

Πεντάλοφος

Προμήθεια Εξοπλισμού για το Εργοτάξιο της Δ.Τ.Ε (Έδρας)/Π.Δ.Μ στο Πεντάλοφο.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην «Προμήθεια Εξοπλισμού για το Εργοτάξιο της Δ.Τ.Ε (Έδρας)/Π.Δ.Μ στο Πεντάλοφο». Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας. Τα είδη αναφέρονται στον Παρακάτω Πίνακα (συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης).

Η Προμήθεια υποδιαιρείται σε δύο Ομάδες: Α Έπιπλα και Β Περσίδες. Προσφορά μπορεί να δοθεί είτε για το Τμήμα Α Έπιπλα είτε για το Τμήμα Β Περσίδες είτε και για τα δύο Τμήματα.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.975,00 € (συμπ. ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείστε να προσκομίσετε, εφόσον ενδιαφέρεστε, σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι την 11/12/2020, ώρα 15:00 ημέρα Παρασκευή στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50 100.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Στον φάκελο Οικονομικής Προσφοράς τους, οι υποψήφιοι θα συμπεριλάβουν τα εξής:

  1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο στη παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
  2. Φορολογική Ενημερότητα
  3. ΑσφαλιστικήΕνημερότητα
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (Ταμείο Κύριας Ασφάλισης),
  5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
  6. Προσπέκτους των ειδών

 

Σημείωση:Για τις ως άνω 4 και 5 περιπτώσεις τα δικαιολογητικά αφορούν Α) σε περίπτωση εταιρειών: Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ του διαχειριστή/στων ή του νόμιμου εκπροσώπου όπως έχει οριστεί στο καταστατικό τους και  Β) σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ατομικής επιχείρησης  για το φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. Επίσης τελούν υπό απόρριψη προσφορές ασυνήθιστα χαμηλές οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τις υπόλοιπες και από το προϋπολογισθέν ποσό, για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από την Δ.Τ.Ε (Έδρας) /Π.Δ.Μ. στο τηλ. 2461052687).

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

 

Συνημμένα:

Η πρόσκληση για την Προμήθεια Εξοπλισμού για το Εργοτάξιο της Δ.Τ.Ε (Έδρας)/Π.Δ.Μ στο Πεντάλοφο.

promitheia-exoplismoy-gia-to-ergotaxio-dte-edras-pdm-pentalofos-2020