Προμήθεια έξι (6) συστημάτων εφεδρείας ηλεκτρικού ρεύματος (γεννητριών ηλεκτρικού ρεύματος), τα οποία θα παραχωρηθούν στα Κέντρα Υγείας Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας, Καστοριάς, Σιάτιστας και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λευκώνα

Γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος icon

Προμήθεια έξι (6) συστημάτων εφεδρείας ηλεκτρικού ρεύματος (γεννητριών ηλεκτρικού ρεύματος), τα οποία θα παραχωρηθούν στα Κέντρα Υγείας Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας, Καστοριάς, Σιάτιστας και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λευκώνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Άρθρο 118 Ν.4412/16 – ΦΕΚ 147 Α όπως έχει τροποποιηθεί-συμπληρωθεί και ισχύει)

Σε συνέχεια της αρίθμ 759/21 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια έξι (6) συστημάτων εφεδρείας ηλεκτρικού ρεύματος (γεννητριών ηλεκτρικού ρεύματος), τα οποία θα παραχωρηθούν στα Κέντρα Υγείας Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας, Καστοριάς, Σιάτιστας και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λευκώνα, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού.

Έχοντας Υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 6. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 9. Το Π.Δ 146/10 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.
 10. Το αρίθμ. 24805/18-5-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).
 11. Το αρίθμ πρωτ. 71980/24-5-2021 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας.
 12. Την αριθμ. 759/21 (ΑΔΑ: 759/21) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
 13. Την αριθμ. 2277/21 (ΑΔΑ: Ω36Ρ7ΛΨ-ΡΒΕ) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 073.5152.
 14. Την ανάγκη για την εν λόγω προμήθεια ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ανωτέρω Κέντρων Υγείας, και ειδικά κατά τη διάρκεια αιφνίδιων και απρόβλεπτων περιστατικών .

Προσκαλούνται

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, μέχρι και την Παρασκευή 23-7-2021 και ώρα 14:00, σύμφωνα με τα συνημμένα Έντυπα και τον Προϋπολογισμό της παρούσης.

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 14:30.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται η παρακάτω διεύθυνση:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Δημοκρατίας 27 50100 ΚΟΖΑΝΗ

Ημιώροφος, Γραφείο 25

Πληροφορίες για τα έντυπα θα δίνονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 3ης ΥΠΕ από τον κ. Χ. Κωσταδήμα στο  τηλ. 2310005840 e-mail: xkostadimas@3ype.gr ενώ για τον διαγωνισμό από την Δ/νση Οικονομικού και την κα Α. Παπαχαρισίου στο τηλ. 2461351114 e-mail: a.papacharisiou@pdm.gov.gr.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η προμήθεια έξι (6) συστημάτων εφεδρείας ηλεκτρικού ρεύματος (γεννητριών ηλεκτρικού ρεύματος), τα οποία θα παραχωρηθούν στα Κέντρα Υγείας Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας, Καστοριάς, Σιάτιστας και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λευκώνα.

Ακολουθεί στο τέλος της παρούσης πίνακας με τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), καθώς και πρότυπος πίνακας υποβολής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

Προσφορές δύναται να υποβληθούν στο σύνολο των προς προμήθεια ποσοτήτων και όχι τμηματικά καθώς και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι λόγω του κατεπείγοντος η παράδοση θα πρέπει να εκτελεστεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Η εκτίμηση του Προϋπολογισμού έγινε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 3ης ΥΠΕ βάσει αντίστοιχης εμπειρίας.

Θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  αποκλειστικά χαμηλότερης τιμής.

Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης. 

 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο από τους υποψηφίους αναδόχους, σε σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 23-7-2021 και ώρα 14:00, στον οποίο και συνυποβάλλονται τα κάτωθι:

 1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με το συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
 2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα της κατάθεσης προσφοράς.
 3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα της κατάθεσης προσφοράς.
 4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νοντα Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για Ο.Ε, Ε.Π.Ε όλων των μελών, εκτός αν έχει οριστεί διαχειριστής από το καταστατικό τους, και τέλος των ΙΚΕ του διαχειριστή ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.
 5. Βεβαίωση ΕΦΚΑ ατομικής ασφάλισης και ειδικά: α) Αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση του ατόμου στο οποίο ανήκει η επιχείρηση και β) Αν πρόκειται για εταιρείες Α.Ε του Προέδρου και Δ/νοντα Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε κλπ. όλων των μελών, εκτός αν έχει οριστεί διαχειριστής από το καταστατικό τους και τέλος για τις ΙΚΕ βεβαίωση ΕΦΚΑ ατομικής ασφάλισης του διαχειριστή.
 6. Καταστατικό εταιρείας (εφόσον πρόκειται για εταιρεία).
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν:
 • Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, έχουν λάβει υπόψη τους όρους της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
 • Παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο Δημοσίου συμφέροντος.
 • Τα προς προμήθεια είδη είναι κατάλληλα και ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν για τους συγκεκριμένους σκοπούς
 • Σε περίπτωση που υπάρξει ελαττωματικό είδος αναλαμβάνει την αντικατάσταση του.
Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.

Επίσης τελούν υπό απόρριψη προσφορές ασυνήθιστα χαμηλές οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τις υπόλοιπες και από το προϋπολογισθέν ποσό, για τη διασφάλιση της ποιότητας των προς προμήθεια υλικών.

Τον φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφοντα υποχρεωτικά εξωτερικά:

 1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 2. Ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης
 3. Τα στοιχεία του αποστολέα

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

 

 

Συνημμένα:

Ο πίνακας με τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και πρότυπος πίνακας υποβολής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) (σε μορφή doc).