Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) (3-9-2018) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) (3-9-2018) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προκήρυξη θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) (3-9-2018) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σχετ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/357/22014/24-07-2018 (ΑΔΑ: 64ΞΕ465ΧΘΨ-ΨΚΒ)

         ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/358/23706/25-07-2018 (ΑΔΑ: Ω62Γ465ΧΘΨ-31Φ)

Σύμφωνα με το Α.Π.5832/05.09.2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) για τις ακόλουθες προκηρύξεις με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ             ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                       ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΙΜΙ2/2018/CA/003    ΙΤ Assistant-Contract Agent(M/F)-FGIII                  17.09.2018

ΙΜΙ2/2018/CA/004    Ex-Post Control Officer-Contract Agent(M/F)-FGIV   17.09.2018

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.imi.europa.eu/work-for-us/job-opportunities

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Κοινοπραξία.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

-Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα

-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΔ6Α465ΧΘΨ-ΝΚΞ)

 

Για την Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

 

Προκήρυξη θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) (3-9-2018) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προκή ρυξη θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) (3-9-2018) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σχετ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/357/22014/24-07-2018 (ΑΔΑ: 64ΞΕ465ΧΘΨ-ΨΚΒ)

         ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/358/23706/25-07-2018 (ΑΔΑ: Ω62Γ465ΧΘΨ-31Φ)

Σύμφωνα με το Α.Π.5832/05.09.2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) για τις ακόλουθες προκηρύξεις με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ             ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                       ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΙΜΙ2/2018/CA/003    ΙΤ Assistant-Contract Agent(M/F)-FGIII                  17.09.2018

ΙΜΙ2/2018/CA/004    Ex-Post Control Officer-Contract Agent(M/F)-FGIV   17.09.2018

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.imi.europa.eu/work-for-us/job-opportunities

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Κοινοπραξία.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

-Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα

-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΔ6Α465ΧΘΨ-ΝΚΞ)

 

Προκή ρυξη θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) (3-9-2018) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων