Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του Έργου: «Σύμβουλος Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Έργου Complete/Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020»

Interreg IPA CBC GR ALB

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του Έργου: «Σύμβουλος Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Έργου Complete/Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για την υλοποίηση του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ COMPLETE/INTEREG IPA CBC GREECE-ALBANIA 2014-2020» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) αρ. διακήρυξης 1/2019.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Πρόγραμμα Interreg Europe/Eυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Τμήμα Προμηθειών, Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης» Γρεβενά, 51100.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15/04/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με το διαγωνισμό, περιγράφεται και αναλύεται στη διακήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στα τηλ. 2462353203, 2462353220 φαξ: 2462353189,e-mail: a.tzouvaras@grevena.pdm.gov.gr, t.diamanti@grevena.pdm.gov.gr αρμόδιοι υπάλληλοι Τζιουβάρας Απόστολος, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Τμήμα Προμηθειών, Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης» Γρεβενά, 51100, Διαμάντη Θεανώ, Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης» Γρεβενά, 51100.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και διατίθεται προς ενημέρωση, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στις διευθύνσεις: https://diavgeia.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr, https://grevena.pdm.gov.gr/

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την  υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος διαχείρισης και επικοινωνίας του έργου COMPLETE/INTERREG IPA CBC Greece – Albania 2014-2020».

Ειδικότερα αφορά την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υλοποίηση έξι  παραδοτέων του έργου COMPLETE ήτοι: D.1.2.2: Coordinationand financial management reports (Συντονισμός και οικονομικές-διαχειριστικές εκθέσεις), D.1.2.3: Projectmeetings (Συναντήσεις εταίρων), D.2.2.1: Project communication, Plan,ID and website (Στρατηγική επικοινωνίας, ταυτότητα και ιστοσελίδα έργου), D.2.2.2: Conference (Οργάνωση συνεδρίου), D.2.2.3:  Infodays (Οργάνωση ημερίδων πληροφόρησης), D.2.2.4: Memorabilia (αναμνηστικό υλικό προβολής έργου).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :​ 73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης, 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων, 79342200-5 Υπηρεσίες προβολής και δημοσιότητας

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 29.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 23.387,09€ ΦΠΑ: 5.610,91 €).

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τη λήξη  του έργου, ήτοι έως τις 25.03.2020.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της  πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ΑΔΑΜ
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)