Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Καθαρισμός Κοίτης Ρέματος στην ΤΚ Φιλιππαίων»

Τ.Κ. Φιλιππαίων Π.Ε. Γρεβενών

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Καθαρισμός Κοίτης Ρέματος στην ΤΚ Φιλιππαίων»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Καθαρισμός Κοίτης Ρέματος στην ΤΚ Φιλιππαίων» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

CPV: 45246410-0

1. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 24.193,55 € (με Φ.Π.Α 30.000,00 €).

2. Τμήματα και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ 1: εκτιμώμενης αξίας 24.193,55 € πλέον ΦΠΑ 24%

3. Διάρκεια σύμβασης: από την υπογραφή έως και δεκαοχτώ (18) μήνες.

4. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 483,87 €.

5. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 541

6. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

7. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής προσφορών: 22/09/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

8. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 22/09/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

9. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.

10. Πληροφορίες: Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ Π.Ε. Γρεβενών τηλ. 2462353203 & 2462353245.

11. Ημερομηνία καταχώρησης της Προκήρυξης στo KHΜΔΗΣ: 31/08/2021

12. Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (21PROC009134869), και στο site της Π.Ε. Γρεβενών της Π.Δ.Μ. https://grevena.pdm.gov.gr/.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Συνημμένα:
  1. Περιληπτική Διακήρυξη
  2. Αναλυτική Διακήρυξη
  3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ (xml)
  4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ (pdf)
  5. Έντυπο προσφοράς