Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Καθαρισμός – Άρση Προσχώσεων Ρέματος Βατολάκκου – Αποπεράτωση»

Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Καθαρισμός – Άρση Προσχώσεων Ρέματος Βατολάκκου – Αποπεράτωση»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Καθαρισμός – Άρση Προσχώσεων Ρέματος Βατολάκκου – Αποπεράτωση» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

1. CPV : 45246410-0

2. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 56.451,61 € (με Φ.Π.Α 70.000,00 €).

3. Τμήματα και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ 1: εκτιμώμενης αξίας 56.451,61 € πλέον ΦΠΑ 24%

4. Διάρκεια σύμβασης: από την υπογραφή έως και δεκαοχτώ (18) μήνες.

5. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 1129,03 €.

6. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 041

7. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

8. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής προσφορών: 20/09/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

9. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 20/09/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

10. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.

11. Πληροφορίες: Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ Π.Ε. Γρεβενών τηλ. 2462353203 & 2462353245.

12. Ημερομηνία καταχώρησης της Προκήρυξης στo KHΜΔΗΣ : 31-08-2021

13. Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (21PROC009134790), και στο site της Π.Ε. Γρεβενών της Π.Δ.Μ. http://grevena.pdm.gov.gr/.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κασαπίδης Γεώργιος

Συνημμένα:
  1. Περιληπτική Διακήρυξη
  2. Αναλυτική Διακήρυξη
  3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ (xml)
  4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ (pdf)
  5. Έντυπο προσφοράς