Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών Προγράμματος Interreg Europe/REGIO-MOB

Διαγωνισμός

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών Προγράμματος Interreg Europe/REGIO-MOB»

Προϋπολογισμός: 65.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε εδώ την Προκήρυξη