Διαγράμμιση εθνικού οδικού δικτύου ΠΔΜ ΠΕ Κοζάνης

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΠΕ Κοζάνης»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΠΕ Κοζάνης»

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΠΕ Κοζάνης»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΟΤΑ β’ βαθμού), προκηρύσσει ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Π.Ε. Κοζάνης» με κωδικό αριθμό ΚΑΕ 00.071.9471.08.00001 του ΠΔΕ-ΣΑΤΑ 055 με προϋπολογισμό 9.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 7.661.290,32 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ & απρόβλεπτα, αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.).

 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 2. Ταχυδρομική Δ/νση:
  ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη ΤΚ 50100 – τηλ.: 24610 52682 – 704 email: d.ty@pdm.gov.gr,  www.pdm.gov.gr.
 3. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Αναγνώστου Κωνσταντίνος, Μπατσιώλας Σπύρος, τηλ. 24610 52682 – 704, email: d.ty@pdm.gov.gr, s.mpatsiolas@pdm.gov.gr

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr,

με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 194944 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  www.pdm.gov.gr.

 

 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
  υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων, δηλαδή επεμβάσεων μικρής και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεσαίας κλίμακας σε μέγεθος και κόστος, οι οποίες είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν άμεσα αποτελέσματα στο επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και εφαρμόζονται σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ), των Εθνικών Οδών της Π.Ε. Κοζάνης.
 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:
  661.290,32 € χωρίς ΦΠΑ – Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές, προβλέπεται προκαταβολή 10% της αξίας της σύμβασης.
 3. ΚΩΔΙΚΟΙ:
  [45233141-9]-Εργασίες συντήρησης οδών και NUTS: EL53 (Δυτική Μακεδονία).
 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
  Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18) ΜΗΝΕΣ.
 5. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενώσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παραγ. 1(ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο παράτημα ΧΙ του Παρατήματος Α του Ν. 4412/2016.

 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 128.039,14€ και ισχύ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) μηνών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
  Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 – παραγρ. 2α Ν.4412/2016.
 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
  η 28η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00μ.μ..
 4. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
  Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
  η 06η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.
 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ:
  Όπως στο άρθρο 4.3. της Διακήρυξης.
 7. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
  • Το παρόν έργο περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ α.π.84454/12-12-2022 (ΑΔΑ ΨΘΓ346ΜΤΛ6-ΣΛΞ), με θέμα Ένταξη Έργων Περιφερειών της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
   «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο»
   η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (κωδικός του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2022ΤΑ05500000).
   Σχετική η με Α.Π. 127195/29-12-2022 Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης (ΑΔΑ 90Τ046ΜΤΛΡ-ΟΙΧ).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γεώργιος Κασαπίδης

 

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΠΕ Κοζάνης» (pdf)

prokiryxi-veltiosi-odikis-asfaleias-pe-kozanis-pdm-2023

Η Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΠΕ Κοζάνης» (pdf)

diakiryxi-veltiosi-odikis-asfaleias-pe-kozanis-pdm-2023

Τα Αρχεία Προκήρυξης του έργου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1, 2)