Διοικητήριο ΠΕ Γρεβενών

Προκήρυξη για “Μίσθωση ακινήτου στέγασης του Κέντρου Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Γρεβενών”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προκήρυξη για “Μίσθωση ακινήτου στέγασης του Κέντρου Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Γρεβενών”

Προκήρυξη για “Μίσθωση ακινήτου στέγασης του Κέντρου Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Γρεβενών”

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διακηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία με γραπτές προσφορές, βάσει της Αριθμ.2362/2019 Απόφασής της και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, για την Μίσθωση ακινήτου στέγασης του Κέντρου Εκπαί-δευσης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Γρεβενών, σύμφωνα με τους όρους Διακήρυξης.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην πόλη των Γρεβενών και να είναι προσβάσιμο σε Α.Μ.Ε.Α.. Επίσης η μικτή του επιφάνεια να ανέρχεται στο 160 έως 170 τ.μ. και να συμφωνεί πλήρως με τους όρους της Διακήρυξης.

Οι προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα κατατίθενται εντός σφραγισμένου φακέλου (1 πρωτότυπο και 1 απλό αντίγραφο) οι οποίοι θα αναγράφουν εξωτερικά τον τίτλο της Διακήρυξης, στο Τμήμα Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (Διοικητήριο Γρεβενών 2ος όροφος – γραφεία 421 και 437) εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης και μέχρι την 09/03/2020, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00”-15.00”).

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς ταχυδρομικώς, η αποστολή γίνεται με συστημένη επιστολή και πρέπει να περιέλθει στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας, γεγονός που αποδεικνύεται με βέβαιη ημερομηνία.

Κατατίθεται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) μηνών, η οποία θα εκδοθεί από Πιστωτικό Ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Γίνεται αποδεκτή η κατ’ αντιστοιχία των ανωτέρω κατάθεση Γραμματίου Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η μίσθωση είναι διάρκειας εννέα (9) ετών. Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462353196 ή 2462353320 ή στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Γρεβενών.

 

Συνημμένα Αρχεία

1) Η περιληπτική διακήρυξη για “Μίσθωση ακινήτου στέγασης του Κέντρου Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Γρεβενών”
2) Η αναλυτική διακήρυξη